Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Warunki Użytkowania Witryny Internetowej

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

www.duraline-europe.com jest witryną internetową obsługiwaną przez Dura-Line LLC („Spółka”). Spółka jest wpisana do właściwego rejestru przedsiębiorstw stanu Delaware, Stany Zjednoczone, a jej siedziba znajduje się pod adresem 11400 Parkside Drive, Suite 300, Knoxville, Tennessee 37934, Stany Zjednoczone.

Spółkę powołano w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa lokalnego.

Aby skontaktować się ze Spółką i naszymi jednostkami zależnymi, zachęcamy Użytkownika do skorzystania z zakładki „Kontakt” dostępnej w witrynie internetowej.

Przystępując do użytkowania naszej witryny internetowej, Użytkownik przyjmuje i wyraża zgodę na niniejsze warunki

Przystępując do użytkowania naszej witryny internetowej, Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę i przyjmuje niniejsze warunki użytkowania oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może użytkować naszej witryny internetowej.

Dla celów archiwalnych Spółka zaleca wydrukowanie i zachowanie kopii niniejszych warunków.

Obowiązują również inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Użytkownika

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących warunków dodatkowych, które również obowiązują w przypadku użytkowania przez Użytkownika naszej witryny internetowej:

Spółka może wprowadzać zmiany do niniejszych warunków

Od czasu do czasu Spółka wprowadza zmiany do niniejszych warunków. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania naszej witryny internetowej zachęca się Użytkownika do weryfikacji niniejszych warunków w celu zapewnienia, że Użytkownik zna i rozumie każdocześnie obowiązujące warunki. Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków miała miejsce w czerwcu 2021 r.

Spółka może wprowadzać zmiany do naszej witryny internetowej

Od czasu do czasu Spółka może aktualizować i wprowadzać zmiany do naszej witryny internetowej, żeby odzwierciedlać zmiany zachodzące w zakresie produktów, potrzeb użytkowników i priorytetów biznesowych.

Spółka może zawiesić lub wycofać naszą witrynę internetową

Nasza witryna internetowa jest udostępniana bezpłatnie.

Spółka nie gwarantuje, że nasza witryna internetowa ani żadne treści w niej zawarte będą zawsze dostępne ani że ich działanie będzie niezakłócone. Spółka może zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej witryny internetowej ze względów biznesowych i operacyjnych. Spółka postara się powiadomić Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym takim zawieszeniu lub wycofaniu.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, zapoznały się z niniejszymi warunkami oraz wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami oraz że będą postępowały w sposób zgodny z powyższymi.

Spółka może dokonać cesji niniejszej umowy na inną osobę

Spółka może dokonać cesji naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inną organizację. W takim przypadku Spółka będzie zawsze informować Użytkownika o tym na piśmie oraz zapewni, że cesja nie wpłynie na umowne prawa Użytkownika.

Nasza witryna internetowa jest przeznaczona dla użytkowników w Europie

Nasza witryna internetowa jest przeznaczona dla osób zamieszkałych w Europie. Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do tego, że treści dostępne w naszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem będą odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.

W jaki sposób Użytkownik może wykorzystywać materiały dostępne w naszej witrynie internetowej?

Spółka jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej zawartych w naszej witrynie internetowej oraz w materiałach na niej publikowanych.  Dzieła te podlegają ochronie na całym świecie na mocy praw i umów dotyczących praw autorskich. Wszelkie takie prawa się niniejszym zastrzega.

Użytkownik może drukować kopie, a także pobierać fragmenty, każdej strony (stron) z naszej witryny internetowej do użytku osobistego. Może również zwracać uwagę innych osób w organizacji Użytkownika na treści opublikowane w naszej witrynie internetowej.

Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii żadnych materiałów, które wydrukował lub pobrał, a także nie może wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani grafik w sposób odrębny od towarzyszącego im tekstu.

Status Spółki (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów treści w naszej witrynie internetowej musi zawsze podlegać potwierdzeniu.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części treści znajdujących się w naszej witrynie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania licencji na tego rodzaju czynności od Spółki lub od naszych licencjodawców.

Jeśli Użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej witryny internetowej z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawo Użytkownika do użytkowania naszej witryny internetowej natychmiast wygaśnie, a Użytkownik będzie zobowiązany, według uznania Spółki, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

Zakaz polegania na informacjach zawartych w witrynie internetowej

Treści w naszej witrynie internetowej mają wyłącznie ogólny charakter. Nie mają stanowić doradztwa ani porady, na których Użytkownik może polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści naszej witryny internetowej Użytkownik winien zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady.

Chociaż Spółka dokłada uzasadnionych starań, żeby aktualizować informacje zawarte w naszej witrynie internetowej, Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że takie treści są dokładne, kompletne bądź aktualne.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, do których prowadzą łącza

Jeżeli nasza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, takie łącza udostępnia się wyłącznie w celach informacyjnych. Powyższe łącza nie powinny być interpretowane jako pozytywna weryfikacja przez Spółkę wspomnianych docelowych witryn internetowych lub informacji, które Użytkownik może z nich uzyskać.

Spółka nie ma kontroli nad treściami takich witryn internetowych lub zasobów.

Odpowiedzialność Spółki za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika

 • Spółka w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej ewentualnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli takie działanie byłoby niezgodne z prawem.
 • Spółka natomiast wyłącza wszelkie dorozumiane warunki, zapewnienia, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny internetowej lub jakichkolwiek treści w niej zawartych.
 • Spółka nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, w trybie odpowiedzialności umownej, odpowiedzialności deliktowej (w tym odpowiedzialności za zaniedbania), odpowiedzialności za naruszenie obowiązku ustawowego lub dowolnej innej teorii odpowiedzialności nawet wówczas, gdy tego rodzaju odpowiedzialność jest możliwa do przewidzenia, wynikająca z lub w związku z:
 • użytkowaniem lub niemożnością użytkowania naszej witryny internetowej; lub
 • korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej witrynie internetowej.
 • W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utratę zysków, sprzedaży, klientów lub przychodów;
 • przerwy w działalności;
 • utratę oczekiwanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub dobrego imienia; ani
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty bądź szkody.

Jak Spółka może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika?

Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie zgodnie z naszą Informacją o Ochronie Prywatności Osób Trzecich.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wirusy, zaś Użytkownik zobowiązuje się ich nie wprowadzać

Spółka nie gwarantuje, że nasza witryna internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konfigurację własnych technologii informatycznych, programów komputerowych i platform służących uzyskiwaniu dostępu do naszej witryny internetowej. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownik nie może niewłaściwe użytkować naszej witryny internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów o charakterze złośliwym lub technologicznie szkodliwym. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej witryny internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna internetowa lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny internetowej. Użytkownik nie może atakować naszej witryny internetowej poprzez atak typu denial-of-service lub poprzez rozproszony atak typu denial-of service. Naruszając niniejsze postanowienie, Użytkownik dopuszcza się przestępstwa karnego. Spółka będzie zgłaszać każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im wówczas tożsamości Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia natychmiast ustaje prawo Użytkownika do użytkowania naszej witryny internetowej.

Zasady publikacji łączy do naszej witryny internetowej

Umieszczanie łącza do naszej witryny internetowej jest dozwolone, pod warunkiem że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi i nie polega na wykorzystywaniu dobrego imienia Spółki. Nasza witryna internetowa nie może być umieszczana w trybie ramki w żadnej innej witrynie internetowej.

Użytkownik nie może zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, potwierdzenie lub pozytywną weryfikację z naszej strony, gdy faktycznie taka sytuacja nie ma miejsca.

Użytkownik nie może umieszczać łączy do naszej witryny internetowej w żadnej witrynie internetowej, która nie jest jego własnością.

Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na publikację łączy bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli Użytkownik chce utworzyć łącze do naszej witryny internetowej lub skorzystać z treści naszej witryny internetowej w sposób odmienny od tego uregulowanego powyżej, musi skontaktować się z nami, korzystając z zakładki „Kontakt” dostępnej w witrynie internetowej.

Prawo którego kraju ma zastosowanie do wszelkich sporów?

Niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i zawarcie (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa angielskiego. Spółka i Użytkownik zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.