Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Informacja o polityce prywatności podmiotów trzecich

Dura-Line dba o to, aby prywatność Użytkownika była chroniona i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”) i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych obowiązujących w każdym kraju, w którym działamy, łącznie z przepisami dotyczącymi marketingu, plików cookie oraz powiązanych wytycznych (łącznie „Przepisy o Ochronie Danych”).

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do interakcji Użytkownika ze wszystkimi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi obsługiwanymi przez lub w imieniu Dura-Line oraz podmiotów należących do Grupy Dura-Line na całym świecie. Ma też zastosowanie do przetwarzania przez Dura-Line i każdego członka Grupy Dura-Line danych osobowych, które w inny sposób możemy gromadzić na temat Użytkownika, w tym gdy:

 • korzysta z którejkolwiek z naszych stron internetowych;
 • korzysta z którejkolwiek z naszych aplikacji;
 • korzysta z któregokolwiek z naszych systemów IT, w tym platform do przesyłania wiadomości i współpracy („systemy IT”);
 • kontaktuje się z nami lub kiedy my kontaktujemy się z nim;
 • aplikuje na jedno z naszych wolnych stanowisk;
 • kupuje od nas towary lub usługi;
 • dostarcza nam usługi lub towary (jeśli na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową lub świadczy usługi lub dostarcza towary w imieniu swojego pracodawcy/kontrahenta);
 • odwiedza nasze strony; oraz
 • które w inny sposób moglibyśmy gromadzić i przetwarzać na temat Użytkownika

„Administrator” to osoba lub organizacja, która samodzielnie lub wspólnie określa cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mogą być przetwarzane. Administratorem danych osobowych zebranych na mocy niniejszej informacji o ochronie prywatności jest Dura-Line LLC i/lub odpowiedni podmiot z Grupy Dura-Line, z którym Użytkownik współpracuje lub któremu dane Użytkownika mogą być udostępniane, jak wyjaśniono w dalszej części niniejszej informacji.

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy gromadzone przez nas informacje na temat Użytkownik, w jaki sposób Użytkownik może egzekwować swoje prawa w odniesieniu do tych informacji oraz wdrożone przez nas procedury mające na celu ochronę prywatności Użytkownika. Niniejsza informacja uzupełnia wszelkie inne informacje dotyczące uczciwego przetwarzania lub prywatności, które mogą być przekazywane Użytkownikowi każdocześnie. W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej informacji lub sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi Użytkownika, a także w przypadku zmiany takich informacji w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z Zespołem ds. ochrony danych firmy Orbia, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@orbia.com.

Do kogo skierowana jest niniejsza informacja?

Odniesienia w tym zawiadomieniu do „Użytkownika lub inne podobne są odniesieniami do osób, których dane osobowe Dura-Line i członkowie Grupy Dura-Line gromadzą i przetwarzają.

Jeżeli Użytkownik przekazał Dura-Line swoje dane osobowe w celach rekrutacyjnych (bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej), niniejsza informacja ma na celu jedynie przekazanie informacji o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika podczas procesów aplikacji i rekrutacji.

Odniesienia w niniejszej informacji do „Dura-Line”, „my”, „nas” lub „nasz” są odniesieniami do Dura-Line LLC i każdego innego podmiotu Grupy. Dla uniknięcia wątpliwości, podmiotami naszej Grupy są:

Podmiot grupy:

Adres siedziby:

Dura-Line LLC

11400 Parkside Drive, Knoxville, Tennessee 37934, Stany Zjednoczone

Dura-Line Europe AG

Neuhofstrasse 4, 6340 Baar, Szwajcaria

Dura-Line CT s.r.o.

U Pisåku 682, 763 62 Tlumacov, Republika Czeska

Dura-Line Poland Sp. z o.o.

Kościńskiego 23, 96-502 Sochaczew, Polska

Dura-Line Middle East LLC

P.O Box: 3017, P.C 112 Ruwi, Muttrah, Oman

Dura-Line India Private Limited

Sanskrit Bhawan, Aruna Asaf Qutab Institutional Area, New Delhi , IN, 110 067, Indie

Niniejsza informacja dotyczy informacji odnoszących się do osób (tj. osób fizycznych), osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych, natomiast nie ma zastosowania do osób prawnych. Ma z kolei zastosowanie do przedstawicieli osób prawnych, jeżeli takimi przedstawicielami są osoby fizyczne. Wynika to z faktu, że Przepisy o Ochronie Danych mają zastosowanie wyłącznie do informacji dotyczących osób fizycznych. Informacje dotyczące osób prawnych mogą też podlegać ochronie, ale na mocy innych przepisów, tak np. jak zobowiązanie do zachowania poufności, które również traktujemy bardzo poważnie.

Uwaga: niniejsza informacja nie dotyczy zewnętrznych stron internetowych, do których możemy zamieszczać łącza z naszej Strony Internetowej ani przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać dane Użytkownika, co w każdym przypadku będzie regulowane przez własne zasady ochrony prywatności każdej osoby trzeciej, chyba że zostało to wyraźnie odmiennie uregulowane w niniejszej informacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje i praktyki z zakresu ochrony prywatności (w tym wykorzystanie plików cookie) takich osób trzecich, nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do zewnętrznej witryny internetowej za pomocą łączy z naszej Strony Internetowej. Zalecamy sprawdzanie informacji na każdej odwiedzanej stronie internetowej i kontaktowanie się z właścicielem lub operatorem takiej witryny w razie wątpliwości lub pytań.

Informacje, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy

Zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych jesteśmy zobowiązani wyjaśnić, jakie informacje od Użytkownika zbieramy oraz w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane osobowe („czynność przetwarzania”). Jesteśmy również zobowiązani do posiadania „podstawy prawnej” uprawniającej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Przedmiotowe kwestie podsumowano w tabeli poniżej.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celach, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystywać z innego powodu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem.   Jeżeli będziemy musieli wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w innym celu, poinformujemy o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika bez jego wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Możemy również anonimizować lub agregować wszelkie gromadzone przez nas informacje i wykorzystywać je w dowolnym celu, w tym do celów badawczych i na potrzeby rozwoju produktów.  Informacje tego rodzaju nie pozwalają natomiast na indywidualną identyfikację Użytkownika.

Czynność przetwarzania: Dlaczego wykorzystujemy dane Użytkownika?

Jakie informacje są gromadzone?

Podstawa prawna przetwarzania

Skąd są zbierane informacje?

Jak długo przechowujemy informacje?

Zawieranie i administrowanie naszymi umowami z klientami i dostawcami, w tym zakładanie kont klientów, administrowanie usługami, które wykonujemy lub otrzymujemy oraz pobieranie należnych nam płatności.

 

Klienci, Dostawcy i ich Przedstawiciele:

·  nazwa;

·  adres (wraz z kodem pocztowym);

·  numer telefonu;

·  adres e-mail;

·  nazwa użytkownika;

·  hasło; oraz

·  numer konta.

 Tylko Klienci i Dostawcy:

·  informacje o umowie;

·  szczegóły metody płatności;

·  płatności dokonane lub należne, w tym dane do faktury;

·  dane osób upoważnionych do rachunku; oraz

·  dokument tożsamości (np. prawo jazdy lub paszport).

Tylko Przedstawiciele Klientów i Dostawców:

·  upoważnienie dla Użytkownika ze strony Klienta/Dostawcy; oraz

·  rola Użytkownika w firmie Klienta/Dostawcy.

Jeśli Użytkownik jest Klientem lub Dostawcą, przetwarzamy te dane, ponieważ jest nam to niezbędne do zawarcia z Użytkownikiem umowy i jej wykonania.

Jeśli Użytkownik jest Klientem lub Przedstawicielem Dostawcy, przetwarzamy te informacje, ponieważ jest to konieczne dla naszego uzasadnionego interesu w postaci dostarczania i otrzymywania towarów oraz usług.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail.

 

Przez okres posiadania konta u nas i przez 6 lat po zamknięciu konta.

Aby promować nasze produkty i usługi, w tym poprzez wysyłanie biuletynów i e-maili marketingowych.

·  nazwa;

·  adres e-mail;

·  dodatkowe informacje takie jak stanowisko; oraz

·  na jakim rynku Użytkownik pracuje.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej działalności oraz naszych produktów i usług.

Będziemy wysyłać Użytkownikowi materiały marketingowe e-mailem na osobisty adres e-mail tylko wtedy, gdy udzielił nam wcześniejszej zgody, której udzielenia może jednak odmówić.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu bezpośredniego. Użytkownik może to zrobić, klikając łącze „anuluj subskrypcję” w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych w niniejszej informacji.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik zadzwoni do nas lub napisze do nas e-mail, lub gdy dane zostaną nam przekazane w inny sposób w ramach targów lub w inny sposób .

2 lata od daty naszego ostatniego kontaktu z Użytkownikiem

Aby odpowiedzieć na pytania lub uwagi za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

·  nazwa;

·  adres e-mail;

·  (opcjonalnie) adres;

·  numer telefonu; oraz

·  nazwa firmy.

Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na świadczeniu Użytkownikowi usług i/lub zapewnianiu odwiedzającym Stronę Internetową dobrego poziomu usług.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail .

3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia zapytania

Aby analizować korzystanie z naszej Strony Internetowej w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

·  identyfikator odpowiadający urządzeniu Użytkownika;

·  adres IP;

·  informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, np. o systemie operacyjnym, modelu, ustawieniach językowych;

·  czas trwania, częstotliwość i czas stosowania;

·  informacje o kliknięciu – sposób przeglądania i korzystania z naszej Strony Internetowej; oraz

·  region.

Gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące użytkowania w tym celu tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Użytkownik może wycofać zgodę za pośrednictwem ustawień zgody na pliki cookie na Stronie Internetowej.

 

Od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej.

Dane będą agregowane po maksymalnie 1 roku od momentu ich zebrania.

Motywowanie i utrzymywanie kontaktu z naszymi i potencjalnymi klientami za pośrednictwem kampanii online.

·  informacje o subskrypcji biuletynu;

·  adresy;

·  numery telefonu; oraz

·  użycie produktu.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej działalności oraz naszych produktów i usług.

Będziemy wysyłać Użytkownikowi materiały marketingowe e-mailem na osobisty adres e-mail tylko wtedy, gdy udzielił nam wcześniejszej zgody, której udzielenia może jednak odmówić.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z marketingu bezpośredniego. Użytkownik może to zrobić, klikając łącze „anuluj subskrypcję” w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych w niniejszej informacji.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail .

2 lata od daty naszego ostatniego kontaktu z Użytkownikiem

Aby spełnić obowiązki prawne i regulacyjne, w tym:

Sprawdzanie pod kątem finansowych i innych sankcji lub embarga.
Inne działania niezbędne do wypełnienia obowiązków zawodowych, prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do naszej działalności, np. wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub zasad wydanych przez organ samorządu zawodowego

 

·  informacje kontaktowe dostarczone przez Użytkownika . ;

·  inne informacje podane przez Użytkownika;

·  Obrazy z telewizji przemysłowej

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail.

Informacje mogą być również dostarczane przez biura informacji kredytowej, brokerów lub agregatorów danych, organy rządowe i inne źródła zewnętrzne.

Przez okres posiadania konta u nas i przez 6 lat po zamknięciu konta.

Do celów nagrywania i monitorowania rozmów

·  dane kontaktowe podane przez Użytkownika;

 

Kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie, rozmowa może być nagrywana w celach szkoleniowych i monitorowania.  Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, aby chronić naszych pracowników i klientów oraz wykonywać umowę z Użytkownikiem (w przypadku gdy takie nagranie rozmowy będzie wykorzystywane do weryfikacji wszelkich żądań lub oświadczeń złożonych w ramach zamówienia lub w inny sposób w ramach zarządzania klientami).

Bezpośrednio od Użytkownika, gdy do nas zadzwoni.

 

6 miesięcy od dnia wezwania

Używanie kamer CCTV oraz powiązanego sprzętu i technologii do przechwytywania i rejestrowania obrazów w naszej siedzibie i wokół niej

·  obrazy

·  szczegóły lokalizacji

Dane osobowe rejestrowane i przetwarzane w takich nagraniach lub przy użyciu powiązanych technologii leżą w naszym uzasadnionym interesie w celach:

·       bezpieczeństwo i ochronę naszych pracowników oraz osób odwiedzających naszą siedzibę

·       bezpieczeństwo i ochrona naszych obiektów i mienia

·       zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu analizy wypadków lub roszczeń

monitorowanie wydajności sprzętu i innych aktywów operacyjnych

Monitoring CCTV na terenie naszej firmy i wokół niej.

1 miesiąc w przypadku rutynowych nagrań i tak długo, jak jest to konieczne w przypadku wszelkich dochodzeń lub wynikających z nich roszczeń.

Aby zapobiegać i wykrywać nielegalne działania, takie jak oszustwa i pranie pieniędzy.

Klienci, Dostawcy i ich Przedstawiciele:

·  nazwa;

·  numer konta;

·  rola w firmie – np. członek zarządu, beneficjent rzeczywisty;

·  informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszych usług; oraz

·  raporty dostarczane przez agencje zapobiegania nadużyciom finansowym.

Tylko Klienci i Dostawcy:

·  informacje o kredytach i dłużnikach przetwarzane za pośrednictwem usług;

·  numer transakcji płatniczej; oraz

·  dane transakcyjne, w tym historia transakcji.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu ochrony naszej działalności i współpracy z organami ścigania.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail.

Przechowujemy takie informacje przez 6 lat od pojawienia się danej sporu lub, w przypadku kontynuowania postępowania sądowego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.

Aby przetwarzać podania o pracę potencjalnych pracowników Dura-Line, którzy założyli konto możliwości kariery.

·  nazwa;

·  adres e-mail (wraz z kodem pocztowym);

·  Informacje o CV;

·  kraj/region zamieszkania.

·  referencje;

·  korespondencja z Użytkownikiem dotycząca wszelkich wniosków;

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, żeby przeglądać i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy .

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub kiedy Użytkownik dzwoni lub pisze wiadomość e-mail do nas .

6 miesięcy po odrzuceniu wniosku

Aby odpowiadać na skargi i zapytania oraz zajmować się nimi.

Klienci i Przedstawiciele klientów:

·  nazwa;

·  stanowisko;

·  adres (wraz z kodem pocztowym);

·  numer telefonu;

·  adres e-mail; oraz

·  numer konta.

 

Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu klientom dobrej obsługi.

Bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub gdy Użytkownik do nas zadzwoni lub napisze e-mail.

Jeżeli dane dotyczą reklamacji, będziemy je przechowywać przez 6 lat od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

W przeciwnym razie będziemy przechowywać te dane przez 3 miesiące.

Aby zebrać opinie w celu ulepszenia naszych produktów, usług i ogólnego doświadczenia z Dura-Line, a także, jeśli to konieczne, aby odpowiedzieć na wszelkie przesłane nam opinie.

·  nazwa;

·  adres e-mail; oraz

·  szczegóły zawarte w opinii.

Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozpatrzeniu opinii Użytkownika i udzieleniu odpowiedzi.

Możemy udostępniać przekazane nam przez Użytkownika opinie osobom, które mogą służyć nam pomocą przy odpowiedzi na opinie Użytkownika.

Bezpośrednio od Użytkownika, gdy odpowiada na prośby o opinię lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika.

Jeżeli dane dotyczą reklamacji, będziemy je przechowywać przez 6 lat od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

 

W przeciwnym razie będziemy przechowywać te dane przez 2 lata od otrzymania.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawę prawną w postaci „uzasadnionych interesów” (jak wskazano w powyższej tabeli), działając rozsądnie i biorąc pod uwagę okoliczności, ustaliliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić po przeprowadzeniu bilansu w celu zapewnienia, że nasze uzasadnione interesy nie są podrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. Jeżeli powołujemy się na tę podstawę prawną: (a) przetwarzamy dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu; oraz b) można zasadnie oczekiwać odpowiednich działań związanych z przetwarzaniem. Realizowane przez nas uzasadnione interesy zostały określone w powyższej tabeli w odniesieniu do każdego istotnego celu.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnej „zgody” (jak wskazano w powyższej tabeli), Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas, a także może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie: (i) w odniesieniu do plików cookie i innych mechanizmów śledzenia stosowanych na naszej Stronie Internetowej, korzystając z ustawień zgody na pliki cookie w naszym banerze powiadamiającym o plikach cookie, (ii) w odniesieniu do komunikacji marketingowej, klikając opcję „anuluj subskrypcję” w stopce odpowiednich wiadomości e-mail lub (iii) w odniesieniu do innych spraw, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na dane podane powyżej. Nie będzie to miało wpływu na możliwość korzystania z jakichkolwiek funkcji naszej Strony Internetowej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane bez zgody Użytkownika.

Materiały marketingowe i promocyjne

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu dostarczania mu materiałów marketingowych i promocyjnych (jak wskazano powyżej). Robimy to dla naszych własnych celów i nigdy nie będziemy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych.

Takie materiały marketingowe i promocyjne będziemy udostępniać wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, ale później zmienił zdanie, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych i promocyjnych, korzystając z linku „anuluj subskrypcję” w e-mailu marketingowym lub promocyjnym lub kontaktując się z zespołem ds. ochrony danych Orbia przy użyciu szczegółowych danych podanych powyżej.

Bezpieczeństwo

Posiadamy odpowiednie polityki, zasady oraz środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Posiadamy również procedury postępowania w przypadku wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Użytkownika i wszelkie obowiązujące organy regulacyjne o naruszeniu bezpieczeństwa danych, jeżeli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Jednak Internet i poczta e-mail nie są bezpieczne. Korespondencja Użytkownika może przed doręczeniem przejść przez wiele krajów, może zostać przechwycona przez osoby trzecie i nie zawsze może dotrzeć do zamierzonego odbiorcy – taka jest natura sieci WWW/Internetu. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub utratę danych osobowych, na które nie mamy wpływu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła oraz nie może ich nikomu udostępniać ani ujawniać.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będziemy udostępniać wyłącznie:

 • spółkom w naszej grupie zarówno w Wielkiej Brytanii/Szwajcarii/Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nimi;
 • naszym profesjonalnym doradcom (w tym między innymi doradcom podatkowym, prawnym lub innym doradcom korporacyjnym, którzy świadczą dla nas profesjonalne usługi);
 • innym zewnętrznym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom do celów administrowania biznesem, wsparcia, przetwarzania, usług lub celów informatycznych;
 • narzędziom analitycznym lub wyszukiwarkom, które pozwalają nam optymalizować i ulepszać korzystanie ze Strony Internetowej;
 • innym dostawcom zewnętrznym w celach marketingowych;
 • osobom trzecim, które Użytkownik zatwierdzi (w tym między innymi serwisom społecznościowym i zewnętrznym dostawcom usług płatniczych);
 • naszym organom regulacyjnym, organom ścigania lub agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom, a także naszym doradcom prawnym, sądom, policji i wszelkim innym upoważnionym organom w celu zbadania wszelkiej faktycznej lub podejrzewanej działalności przestępczej lub innych kwestii regulacyjnych lub prawnych; oraz
 • organom lub agencjom podatkowym w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim:

 • w przypadku, gdy rozważamy sprzedaż lub zakup jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy dane osobowe Użytkownika potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej firmy lub aktywów;
 • w przypadku, gdy jesteśmy przedmiotem postępowania związanego z niewypłacalnością (np. o ustanowienie zarządu przymusowego lub likwidację);
 • jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez osobę trzecią, w takim przypadku przechowywane przez nas dane osobowe naszych klientów będą jednym z przeniesionych aktywów;
 • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę;
 • w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków;
 • w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, naszych pracowników, klientów i innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi organami podatkowymi, lokalną policją lub innymi lokalnymi organami egzekwowania prawa) w celach związanych z bezpieczeństwem personelu i klientów, zapobieganiem przestępczości, ochroną przed oszustwami i zmniejszaniem ryzyka kredytowego; oraz
 • jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe Użytkownika w celu wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w inny sposób w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw lub przestępstw.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane (na przykład poza Wielką Brytanię, Szwajcarię lub Europejski Obszar Gospodarczy („ EOG ”)) w celu świadczenia naszych usług dla Użytkownika. W krajach tych mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, w którym pierwotnie Użytkownik przekazał informacje, a także mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony.

Podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać, żeby dane osobowe Użytkownika były chronione zgodnie z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności. Na przykład, jeśli przekazujemy dane osobowe z Wielkiej Brytanii/Szwajcarii/EOG do jednej ze spółek naszej grupy lub podmiotu przetwarzającego znajdującego się w kraju poza Wielką Brytanią/Szwajcarią/EOG, takim jak Stany Zjednoczone, wdrożymy odpowiednie rozwiązanie w zakresie eksportu danych takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub w inny sposób podejmiemy środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych.

Kopia standardowych klauzul umownych jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej tutaj.

Prawa Użytkownika

 

Prawo

 

Opis

 

Być poinformowanym

Użytkownik ma prawo do informacji o danych osobowych, jakie na jego temat posiadamy.

Dostęp

Użytkownika ma prawo żądać potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych osobowych (za pośrednictwem naszej kopii) oraz innych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe.

Sprostowanie

Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy sprostowali jego dane osobowe, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Usunięcie

 

Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Prawo to będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

·       nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy;

·       gdy Użytkownika wycofa swoją zgodę, jeśli wykorzystujemy dane osobowe w oparciu o jego zgodę; lub

·       gdy Użytkownik wniesie sprzeciw wobec sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane (zgodnie z Prawem 7 poniżej).

Ograniczenie przetwarzania

 

W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas danych osobowych, które posiadamy na jego temat. Prawo to będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

·       Użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych;

·       w przypadku, gdy Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, ale woli, aby zamiast tego ograniczyć nasze przetwarzanie; lub

·       gdy nie potrzebujemy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy, ale Użytkownik potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Przenoszenie danych

 

W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji, na jego prośbę.

Sprzeciw

 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych, które o nim posiadamy, jeżeli podstawą prawną jest realizacja naszych uzasadnionych interesów, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, w sumie, uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub mające na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

Użytkownik ma prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania.

Wycofanie zgody

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę, jeśli na niej polegamy w celu wykorzystywania jego danych osobowych (na przykład w celu dostarczania mu broszur i biuletynów).

Instrukcje na wypadek śmierci

Ma zastosowanie francuskich podmiotów danych: Użytkownik ma prawo do przekazania wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania jego danych osobowych po śmierci.

Skarga

Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa wynikające z obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju.

Jesteśmy otwarci na opinie Użytkownika na temat naszej Strony Internetowej i niniejszej informacji. Jeśli Użytkownik chce się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy, poprosić o dalsze informacje lub skorzystać z któregokolwiek z przysługujących mu praw określonych powyżej, może skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych Orbia, korzystając z danych podanych powyżej. 

Jeśli Użytkownik życzy sobie informację w innym formacie (na przykład audio, dużą czcionką, alfabetem Braille'a), prosimy o kontakt, korzystając z powyższych danych.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z jego danymi osobowymi. Jednakże, jak wspomniano powyżej, ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Poniżej znajdują się dane kontaktowe dotyczące wybranych organów:

Republika Czeska

Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urad pro ochranu osobnich udaju, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

Polska

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szwajcaria

Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji, Feldeggweg 1, CH - 3003 Berno

 

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Są one bardzo szeroko stosowane w celu zapewnienia prawidłowego lub wydajniejszego działania stron internetowych, a także przekazywania informacji właścicielom witryny.

Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Użytkownika jako osobę fizyczną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do potrzeb, upodobań i antypatii Użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić lepszą witrynę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla użytkowników przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera Użytkownika ani żadnych danych osobowych na jego temat, poza tymi, które zdecyduje się nam udostępnić. Używamy plików cookie do zbierania informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej. Pomaga nam to zapewnić najlepszą możliwą wygodę użytkowania.

Używamy plików cookie tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, z wyjątkiem plików cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownika może zaktualizować swoją zgodę na pliki cookie, korzystając z łącza do naszego banera powiadamiającego o plikach cookie, gdzie może zmienić swoje preferencje. Brak zgody na używanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, których używamy, dlaczego i w jaki sposób Użytkownik może kontrolować pliki cookie, powinien zapoznać się z naszą Informacją o Plikach Cookie tutaj.

Zmiany w niniejszej informacji

Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować Użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej informacji i opublikujemy wszelkie zaktualizowane informacje o ochronie prywatności na tej stronie.

Niniejsza informacja została ostatnio sprawdzona i zaktualizowana w styczniu 2024 r.