Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.

Informacja o polityce prywatności podmiotów trzecich

Dura-Line dokłada wszelkich starań, aby prywatność użytkowników była chroniona. Przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) oraz innych odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w każdym kraju, w którym działamy, wraz z przepisami dotyczącymi marketingu, plików cookie i powiązanymi wytycznymi (łącznie „Przepisy o ochronie danych”).

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy interakcji użytkownika ze wszystkimi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi obsługiwanymi przez Dura-Line i podmioty należące do jej Grupy na całym świecie lub w jej imieniu. Dotyczy to również przetwarzania danych osobowych przez Dura-Line i każdego członka jej Grupy, które w inny sposób możemy gromadzić o użytkowniku, w tym gdy użytkownik:

 • korzysta z dowolnej z naszych Witryn internetowych;
 • korzysta z dowolnej z naszych aplikacji;
 • korzysta z dowolnego z naszych systemów informatycznych, w tym platform wiadomości i współpracy („Systemy informatyczne”);
 • kontaktuje się z nami lub gdy my kontaktujemy się z użytkownikiem;
 • ubiega się o jeden z naszych wakatów;
 • kupuje od nas towary lub usługi;
 • świadczy nam usługi lub przekazuje towary (na przykład w przypadku, gdy jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, spółką osobową lub gdy świadczysz usługi lub przekazujesz towary w imieniu swojego pracodawcy/kontrahenta);
 • odwiedza nasze witryny; oraz
 • w inny sposób nawiązuje z nami kontakt i dostarcza dane osobowe o użytkowniku, które w inny sposób możemy gromadzić i przetwarzać.

„Administrator” to osoba lub organizacja, która samodzielnie lub wspólnie określa cele i sposób przetwarzania wszelkich danych osobowych. Administratorem danych osobowych zgromadzonych na podstawie niniejszej informacji o polityce prywatności jest Dura-Line Corporation Inc i/lub odpowiedni podmiot z Grupy Dura-Line, z którym użytkownik jest związany lub któremu dane użytkownika mogą być udostępniane, jak wyjaśniono dalej w niniejszej informacji.

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy informacje, które gromadzimy o użytkowniku, w jaki sposób użytkownik może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do tych informacji oraz procedury, które wdrożyliśmy w celu ochrony prywatności użytkownika. Niniejsza informacja uzupełnia wszelkie inne informacje dotyczące rzetelnego przetwarzania lub prywatności, które mogą być każdorazowo dostarczane. Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Andreasem Reinke, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres reinke@datenschutzbeauftragter.ruhr, jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, lub jeśli takie informacje ulegną zmianie w dowolnym momencie.

Do kogo jest skierowana niniejsza informacja?

Odniesienia w niniejszej informacji do „Ciebie” lub „użytkownika” odnoszą się do osób, których dane osobowe Dura-Line i członkowie jej Grupy gromadzą i przetwarzają.

Jeśli użytkownik podał swoje dane osobowe firmie Dura-Line do celów rekrutacji (bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej), niniejsza informacja ma na celu jedynie dostarczenie użytkownikowi informacji o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać jego dane osobowe podczas procesu składania wniosków i rekrutacji.

Odniesienia w niniejszej informacji do „Dura-Line”, „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do Dura-Line Corporation i każdego innego podmiotu Grupy. W celu uniknięcia wątpliwości podmiotami Grupy są:

Podmiot grupy:

Adres siedziby:

Dura-Line Corporation, Inc.

11400 Parkside Drive, Knoxville, Tennessee 37934, Stany Zjednoczone Ameryki

Dura-Line Germany GmbH

Lilienthalstrasse 30, 49716 Meppen, Niemcy

Dura-Line CT s.r.o.

U Pisåku 682, 763 62 Tlumacov, Republika Czeska

Dura-Line France SA

ZI de Motz-Serrieres, 73310 Motz, Francja

Dura-Line Norway AS

Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norwegia

Dura-Line Sweden AB

Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna, Szwecja

Dura-Line Poland Sp. z o.o.

Kościńskiego 23, 96-502 Sochaczew, Polska

Dura-Line Middle East LLC

P.O.Box: 3017, P.C 112 Ruwi, Muttrah, Oman

Dura-Line India Private Limited

Sanskryt Bhawan, Aruna Asaf Qutab Institutional Area, New Delhi, IN, 110 067, Indie

Niniejsza informacja ma zastosowanie do informacji odnoszących się do osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych i spółek osobowych, ale nie do informacji odnoszących się do spółek. Ma ona zastosowanie do przedstawicieli spółek, jeżeli są to osoby fizyczne. Dzieje się tak, ponieważ przepisy o ochronie danych mają zastosowanie wyłącznie do informacji dotyczących osób fizycznych. Informacje dotyczące organów spółek mogą być nadal chronione na mocy innych przepisów, takich jak prawo do poufności. Również te zobowiązania traktujemy poważnie

Uwaga: niniejsza informacja nie obejmuje witryn internetowych podmiotów trzecich, z którymi możemy łączyć się z poziomu naszej Witryny internetowej, ani przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez podmioty trzecie, którym możemy udostępniać dane użytkownika, podlegające w każdym przypadku własnym zawiadomieniom o ochronie prywatności każdego podmiotu trzeciego,chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszej informacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki (w tym korzystanie z plików cookie) takich podmiotów trzecich, nawet jeśli użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej podmiotu trzeciego za pomocą łączy z naszej Witryny internetowej. Zalecamy sprawdzenie zawiadomienia każdej odwiedzanej witryny i skontaktowanie się z właścicielem lub operatorem takiej witryny w przypadku wątpliwości lub pytań.

Informacje, które gromadzimy i sposób ich wykorzystania  

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do wyjaśnienia, jakie informacje zbieramy od użytkownika oraz w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane osobowe („przetwarzanie”). Jesteśmy również zobowiązani do posiadania „podstawy prawnej” przetwarzania danych osobowych użytkownika. Podsumowano to w poniższej tabeli.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, do których je zebraliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystywać z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem.   Jeśli będziemy musieli wykorzystywać dane osobowe użytkownika do niepowiązanych celów, powiadomimy użytkownika o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Możemy również anonimizować lub łączyć wszelkie gromadzone przez nas informacje i wykorzystywać je w dowolnym celu, w tym w celach badawczych i rozwojowych.  Takie informacje nie pozwolą zidentyfikować użytkownika indywidualnie.

Przetwarzanie: Dlaczego wykorzystujemy dane użytkownika?

Jakie informacje są gromadzone?

Podstawa prawna przetwarzania

Skąd zbierane są informacje?

Jak długo przechowujemy te informacje?

Zawieranie umów z klientami i dostawcami oraz administrowanie nimi, w tym zakładanie kont klientów, administrowanie usługami, które wykonujemy lub otrzymujemy, oraz pobieranie należnych nam płatności.

 

Klienci, Dostawcy i ich odpowiedni Przedstawiciele:

·  imię i nazwisko;

·  adres (w tym kod pocztowy);

·  numer telefonu;

·  adres e-mail;

·  nazwa użytkownika;

·  hasło; oraz

·  numer konta.

 Wyłącznie klienci i dostawcy:

·  informacje o zamówieniu;

·  szczegóły dotyczące metody płatności;

·  dokonane lub należne płatności, w tym dane na fakturze;

·  dane osoby (osób) upoważnionej(-ych) na rachunku; oraz

·  dokument tożsamości (np. prawo jazdy lub paszport).

Wyłącznie przedstawiciele Klienta i Dostawcy:

·  upoważnienie przez Klienta/ Dostawcę; oraz

·  rola w działalności Klienta/ Dostawcy.

Jeśli użytkownik jest Klientem lub Dostawcą, przetwarzamy te informacje, ponieważ są one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Jeśli użytkownik jest Klientem lub Przedstawicielem Dostawcy, przetwarzamy te informacje, ponieważ są one niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu do dostarczania i otrzymywania towarów i usług.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

 

Przez cały czas posiadania konta u nas i przez 6 lat po zamknięciu konta

Promowanie naszych produktów i usług, w tym wysyłanie biuletynów i e-maili marketingowych.

·  imię i nazwisko;

·  adres e-mail;

·  dodatkowe informacje, takie jak stanowisko; oraz

·  rynek działalności.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby promować naszą działalność oraz nasze produkty i usługi.

Materiały marketingowe wyślemy pocztą elektroniczną na osobisty adres e-mail tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Zgodę można odwołać.

Użytkownik ma prawo żądać od nas zaprzestania przesyłania materiałów marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Może to zrobić, klikając łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą danych przedstawionych w niniejszej informacji.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni do nas bądź wysyła nam wiadomość e-mail, lub gdy w inny sposób dostarcza nam danych w ramach targów lub w inny sposób.

2 lata od daty naszego ostatniego kontaktu z użytkownikiem

Odpowiedzi na pytania lub komentarze za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

·  imię i nazwisko;

·  adres e-mail;

·  (nieobowiązkowo) adres;

·  numer telefonu; oraz

·  nazwa spółki.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby świadczyć nasze usługi i/lub zapewniać odwiedzającym Witrynę dobry poziom usług.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia zapytania

Analiza korzystania z naszej Witryny internetowej w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

·  identyfikator odpowiadający urządzeniu;

·  adres IP;

·  informacje o używanym urządzeniu, np. system operacyjny, model, ustawienia języka;

·  czas trwania, częstotliwość i czas stosowania;

·  informacje o klikaniu — sposób przeglądania i korzystania z naszej Witryny internetowej; oraz

·  region.

Gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące użytkowania w tym celu wyłącznie za zgodą użytkownika.

Użytkownik może wycofać zgodę za pośrednictwem menedżera zgody na pliki cookie Witryny internetowej.

 

Od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej.

Dane będą agregowane po upływie maksymalnie 1 roku od momentu ich zebrania.

W celach motywacyjnych i utrzymania kontaktów z naszymi klientami i potencjalnymi klientami poprzez kampanie online.

·  informacje o subskrypcji newslettera;

·  adresy;

·  numery telefonów; oraz

·  użycie produktu.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby promować naszą działalność oraz nasze produkty i usługi.

Materiały marketingowe wyślemy pocztą elektroniczną na osobisty adres e-mail tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Zgodę można odwołać.

Użytkownik ma prawo żądać od nas zaprzestania przesyłania materiałów marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Może to zrobić, klikając łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą danych przedstawionych w niniejszej informacji.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

2 lata od daty naszego ostatniego kontaktu z użytkownikiem

W celu wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, w tym:

Kontrola pod kątem sankcji finansowych i innego rodzaju kar lub zakazów.
Inne czynności niezbędne do wypełnienia obowiązków zawodowych, prawnych i regulacyjnych, które mają zastosowanie do naszej działalności, np. zgodnie z BHP lub zasadami wydanymi przez naszego zawodowego nadzorcę

 

·  dane kontaktowe podane przez użytkownika;

·  inne informacje przekazane przez użytkownika;

·  Obrazy CCTV

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

Informacje mogą być również dostarczane przez biura informacji kredytowej, brokerów danych lub agregatorów danych, organy rządowe i inne źródła podmiotów trzecich.

Przez cały czas posiadania konta u nas i przez 6 lat po zamknięciu konta

Korzystanie z kamer CCTV oraz powiązanego sprzętu i technologii do przechwytywania i rejestrowania obrazów w naszych lokalach oraz w ich pobliżu

·       obrazy

·       szczegółowe dane lokalizacji

Przechwytywanie i przetwarzanie danych osobowych w takich nagraniach lub przy użyciu powiązanych technologii leży w naszym uzasadnionym interesie w celu:

·       zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych pracowników oraz osób odwiedzających nasze lokale

·       zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych lokali i mienia

·       zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa oraz badania ewentualnych wypadków lub roszczeń

monitorowania wydajności sprzętu i innych aktywów operacyjnych

Telewizja CCTV w naszych lokalach oraz w ich pobliżu.

1 miesiąc w przypadku rutynowych nagrań i tak długo, jak to konieczne w przypadku wszelkich postępowań wyjaśniających lub roszczeń.

Do celów rejestrowania i monitorowania połączeń

·  dane kontaktowe podane przez użytkownika;

 

Gdy użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie, rozmowa może być nagrywana w celach szkoleniowych i monitorowania.  Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych w celu ochrony naszych pracowników i klientów oraz realizacji umowy z użytkownikiem (takie nagranie połączeń będzie wykorzystywane do weryfikacji wszelkich wniosków lub oświadczeń złożonych w ramach dowolnego zamówienia lub w inny sposób do zarządzania klientami).

Bezpośrednio od użytkownika, kiedy do nas dzwoni.

 

6 miesięcy od daty telefonu

W celu zapobiegania nielegalnym działaniom i wykrywania ich, np. oszustwa i pranie pieniędzy.

Klienci, Dostawcy i ich odpowiedni Przedstawiciele:

·  imię i nazwisko;

·  numer konta;

·  rola w spółce — np. dyrektor, właściciel odsetek;

·  informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych usług; oraz

·  sprawozdania przedkładane przez agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym.

Wyłącznie klienci i dostawcy:

·  informacje o kredytach i dłużnikach przetwarzane za pośrednictwem usług;

·  numer referencyjny transakcji płatniczej; oraz

·  dane transakcji, w tym historia transakcji.

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby chronić naszą działalność i współpracować z organami ścigania.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

Przechowujemy te informacje przez 6 lat po pojawieniu się odpowiedniego problemu lub, w przypadku prowadzenia postępowania sądowego, do czasu ostatecznego rozwiązania problemu.

Przetwarzanie wniosków o pracę potencjalnych pracowników Dura-Line, którzy założyli konto kariery.

·  imię i nazwisko;

·  adres e-mail (w tym kod pocztowy);

·  informacje z CV;

·  kraj/region zamieszkania.

·  referencje;

·  korespondencja dotycząca dowolnego wniosku;

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu celem sprawdzenia i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

6 miesięcy po odrzuceniu wniosku

W celu odpowiadania na skargi i zapytania oraz rozpatrywania ich.

Klienci i przedstawiciele klientów:

·  imię i nazwisko;

·  tytuł;

·  adres (w tym kod pocztowy);

·  numer telefonu;

·  adres e-mail; oraz

·  numer konta.

 

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu w celu zapewnienia klientom dobrej obsługi.

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub gdy dzwoni bądź wysyła nam wiadomość e-mail.

Jeśli dane dotyczą skargi, przechowujemy je przez 6 lat od momentu ostatecznego rozwiązania problemu.

W innych wypadkach będziemy przechowywać te dane przez 3 miesiące.

Do gromadzenia informacji zwrotnych na temat naszych produktów, usług i ogólnego doświadczenia użytkownika Dura-Line oraz, w razie potrzeby, do odpowiadania na wysyłane do nas informacje zwrotne.

·  imię i nazwisko;

·  adres e-mai; oraz

·  treści zawarte w informacji zwrotnej.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby poddawać analizie informacje zwrotne od użytkowników oraz odpowiadać na nie.

Możemy udostępniać przekazane nam informacje zwrotne osobom , które będą służyć nam wsparciem podczas odpowiadania na informacje zwrotne.

Bezpośrednio od podmiotu, którego dane dotyczą, gdy odpowiada on na prośbę o przekazanie informacji zwrotnych lub podaje je nam w inny sposób.

Jeśli dane dotyczą skargi, przechowujemy je przez 6 lat od momentu ostatecznego rozwiązania problemu.

 

W innych przypadkach będziemy przechowywać te dane przez 2 lata od daty ich otrzymania.

W przypadkach gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie „prawnie uzasadnionych interesów” (jak wskazano w powyższej tabeli), ustaliliśmy, działając rozsądnie i biorąc pod uwagę okoliczności, że jesteśmy w stanie to zrobić po przeprowadzeniu wyważania, aby upewnić się, że nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika. W przypadku gdy opieramy się na tej podstawie prawnej, (a) przetwarzamy dane tylko w zakresie, który jest niezbędny dla danego celu; oraz (b) można racjonalnie oczekiwać odpowiednich czynności przetwarzania. Uzasadnione interesy, do których dążymy, są określone w powyższej tabeli w odniesieniu do każdego istotnego celu.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnej „zgody” (jak wskazano w powyższej tabeli), użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na nasze przetwarzanie, a także może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę: (i) w odniesieniu do plików cookie i innych mechanizmów śledzenia używanych w naszej Witrynie internetowej, korzystając z menedżera zgody na pliki cookie w naszym banerze powiadamiania o plikach cookie, (ii) w odniesieniu do komunikacji marketingowej, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” w stopce odpowiednich wiadomości e-mail lub (iii) w odniesieniu do innych kwestii, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych powyżej. Nie wpłynie to na zdolność użytkownika do korzystania z jakichkolwiek funkcji naszej Witryny internetowej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na jakiekolwiek przetwarzanie dokonywane bez zgody użytkownika.

Materiały marketingowe i promocyjne

Możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia materiałów marketingowych i promocyjnych (jak podano powyżej). Robimy to do własnych celów i nigdy nie będziemy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Udostępnimy takie materiały marketingowe i promocyjne tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskamy na to wyraźną zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, ale później zmieni zdanie, może zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych i promocyjnych w dowolnym momencie, korzystając z łącza „anuluj subskrypcję” w marketingowej lub promocyjnej wiadomości e-mail bądź kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych powyżej.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, zasady oraz środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Wdrożyliśmy również procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy użytkownika i każdy właściwy organ regulacyjny o naruszeniu bezpieczeństwa danych w przypadkach, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Internet i poczta elektroniczna nie są jednak bezpieczne. Komunikacja użytkownika może przechodzić przez kilka krajów, zanim zostanie dostarczona, może być przechwytywana przez podmioty trzecie i może nie zawsze dotrzeć do zamierzonego odbiorcy — taka jest natura World Wide Web/Internet. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za taki nieautoryzowany dostęp lub utratę danych osobowych, na które nie mamy wpływu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła i nie może ich nikomu udostępniać ani ujawniać.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ujawnimy wyłącznie:

 • spółkom wchodzącym w skład naszej grupy zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim;
 • naszym zawodowym doradcom (w tym między innymi doradcom podatkowym, prawnym lub innym doradcom spółki, którzy świadczą nam profesjonalne usługi);
 • innym dostawcom będącym podmiotami trzecimi, partnerom biznesowym i podwykonawcom do celów administracji biznesowej, wsparcia, przetwarzania, świadczenia usług lub informatyki;
 • analitykom lub wyszukiwarkom, które pozwalają nam zoptymalizować i poprawić jakość Witryny internetowej;
 • innym dostawcom będącym podmiotami trzecimi do celów marketingowych;
 • podmiotom trzecim, które użytkownik zatwierdza (w tym między innymi witryny społecznościowe i dostawcy usług płatniczych osób trzecich);
 • naszym nadzorcom, organom ścigania lub agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym, a także naszym doradcom prawnym, sądom, policji i wszelkim innym upoważnionym organom, do celów prowadzenia dochodzeń w sprawie rzeczywistej lub podejrzewanej działalności przestępczej lub innych kwestii regulacyjnych lub prawnych; oraz
 • organom podatkowym lub agencjom podatkowym w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Dane osobowe użytkownika ujawnimy podmiotom trzecim:

 • gdy rozważamy sprzedaż lub zakup jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w którym to przypadku ujawnimy dane osobowe użytkownika potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej spółki lub aktywów;
 • gdy znajdujemy się w sytuacji niewypłacalności (np. administracji lub likwidacji);
 • jeżeli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane przez nas dane osobowe o naszych klientach będą jednym z przekazanych aktywów;
 • gdy użytkownik wyraził zgodę;
 • w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków;
 • w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami (w tym między innymi z organami podatkowymi, lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego; oraz
 • jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub wymogów regulacyjnych, lub w inny sposób w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom lub ich wykrywania.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkownika

Możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zgromadzone (na przykład poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)) w celu świadczenia użytkownikowi naszych usług. Kraje te mogą nie posiadać takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym pierwotnie użytkownik dostarczył informacje i mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony.

Podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać, by dane osobowe użytkownika pozostały chronione zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Na przykład, jeśli przekażemy dane osobowe z Wielkiej Brytanii/EOG jednej z naszych spółek należących do grupy lub podmiotowi przetwarzającemu znajdującemu się w kraju spoza Wielkiej Brytanii/EOG, takim jak Stany Zjednoczone, wdrożymy odpowiednie rozwiązanie eksportu danych, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, lub w inny sposób podejmiemy środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Kopia standardowych klauzul umownych jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej tutaj.

Prawo użytkownika

 

Prawo

 

Opis

 

Do poinformowania

Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas jego danych osobowych.

Dostępu

Użytkownik ma prawo, by zażądać potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane, prawo dostępu do swoich danych osobowych (poprzez dostarczenie przez nas kopii) oraz do innych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe.

Do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, jeśli nie są one dokładne lub kompletne.

Do usunięcia

 

Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

·       nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, w jakim je zgromadziliśmy;

·       gdy użytkownik wycofa swoją zgodę, jeśli wykorzystujemy jego dane osobowe na podstawie jego zgody; lub

·       użytkownik sprzeciwia się sposobowi przetwarzania jego danych (zgodnie z Prawem 7 poniżej).

Do ograniczenia przetwarzania

 

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

·       użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych;

·       użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, ale wolałby, aby nasze przetwarzanie było ograniczone; lub

·       gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, do którego je zebraliśmy, ale użytkownik potrzebuje danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Do przenoszenia danych

 

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do otrzymania podanych przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji, na jego żądanie.

Do sprzeciwu

 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, w przypadku gdy nasza podstawa prawna jest zgodna z naszymi uzasadnionymi interesami, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, co do zasady, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych, które mają pierwszeństwo przed jego prawami lub które służą ustanowieniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym na profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób znacząco wpływa na użytkownika. Nie przeprowadzamy zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania.

Do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę, jeżeli polegamy na niej w celu wykorzystania jego danych osobowych (na przykład w celu dostarczenia broszur i biuletynów).

Do podania informacji w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych po śmierci

Dotyczy francuskich podmiotów, których dane dotyczą: Użytkownik ma prawo do udzielenia wskazówek dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania swoich danych osobowych po śmierci.

Do złożenia skargi

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa wynikające z obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych zostały naruszone, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju użytkownika.

Z zadowoleniem przyjmujemy opinie użytkowników na temat naszej Witryny internetowej i niniejszej informacji. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, zażądać dalszych informacji lub skorzystać z któregokolwiek z dostępnych praw określonych powyżej, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych powyżej. 

Jeśli chcesz otrzymać niniejszą informację w innym formacie (na przykład audio, duży druk, brajlem), skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych. Jednakże, jak wspomniano powyżej, użytkownik ma również prawo, by złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Poniżej znajdują się informacje kontaktowe tych organów:

Wielka Brytania

First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF.

Niemcy

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn

Francja

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL, 8 rue Vivienne, CS 30223, F-75002 Paris, Cedex 02

Republika Czeska

Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urad pro ochranu osobnich udaju, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

Polska

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych — GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Norwegia

Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, NO-0105 Oslo

Szwecja

Datainspektionen, Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Sztokholm

 

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej. Są one bardzo powszechnie stosowane w celu zapewnienia prawidłowego lub bardziej efektywnego funkcjonowania stron internetowych, a także dostarczania informacji właścicielom stron internetowych.

Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na nie jako na osobę fizyczną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje operacje do potrzeb, upodobań użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o jego preferencjach.

Co do zasady, pliki cookie pomagają nam zapewnić użytkownikom lepszą jakość Witryny internetowej. Dzięki nim możemy monitorować strony internetowego, które ludzie uznają za przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera użytkownik ani żadnych jego danych osobowych, poza danymi, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić. Używamy plików cookie do gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej Witryny internetowej. Pomaga nam to zapewnić użytkownikom najwyższą jakość.

Używamy plików cookie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, z wyjątkiem plików cookie, które są niezbędne do funkcjonowania Witryny internetowej. Zgodę na pliki cookie możesz zaktualizować, klikając to łącze w nasz baner powiadomień o plikach cookie, w którym możesz zmienić swoje preferencje. Brak zgody na korzystanie z plików cookie może uniemożliwić użytkownikowi pełne korzystanie z Witryny internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów używanych przez nas plików cookie, powodu i sposoby kontrolowania plików cookie przez użytkownika, prosimy zapoznać się z naszą Informacją o plikach cookie tutaj.

Zmiany niniejszej informacji

Podejmiemy rozsądne środki, aby poinformować użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej polityce i opublikujemy wszelkie zaktualizowane polityki prywatności na tej stronie.

Niniejsza informacja została ostatnio poddana przeglądowi i zaktualizowana w kwietniu 2023 r.