Znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych?

Chcesz przejść do naszej strony internetowej dla Stanów Zjednoczonych?

Tak, zabierz mnie tam!
Nie, pozostań na tej stronie.
Dig once Dig once

Najlepsze Praktyki Dig Once

kwietnia 22, 2020

Zasadniczo, przepisy na rzecz Dig Once umożliwiają jednorazowe kopanie rowów dla dwóch lub większej liczby projektów i oznacza efektywne wykorzystanie zasobów. Przepisy na rzecz Dig Once mogą wyeliminować do 90 procent kosztów wdrożenia światłowodów.

Pobierz Białą Księgę

ARTYKUŁ 1: CELE PRZEPISÓW 

Opłacalność ekonomiczna istnieje w połączeniu cyfrowym

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowania na dane za 10 lub 20 lat, ale wiemy, że nasze losy będą ze sobą coraz bardziej powiązane. Poprzez konsolidację instalacji infrastruktury szerokopasmowej w czasie budowy dróg, społeczności mają możliwość uczestniczenia w gospodarce cyfrowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo dla podatników.

Oszczędności dla podatników

Biuro Programu Inteligentnych Systemów Transportowych Amerykańskiego Departamentu Transportu szacuje, że średni koszt położenia kabla światłowodowego to około 27.000 USD za jedną milę. Według Federalnej Administracji Autostradowej (Federal Highway Administration), przepisy Dig Once mogą wyeliminować do 90 procent kosztów wdrożenia światłowodów.

Przepisy prawa federalnego USA dotyczące Dig Once

Dążąc do ograniczenia cen i zwiększenia dostępności szybkich łączy szerokopasmowych, rząd federalny Stanów Zjednoczonych przyjął przepisy na rzecz „Dig Once”. Po dekadzie prac nad różnymi wersjami tej koncepcji, projekt ustawy otrzymał wsparcie obu głównych partii oraz ponad 30 sponsorów.

 

Eliminowanie podwójnych wydatków

Zasadniczo, przepisy te przewidują zgłaszanie projektów budowy dróg finansowanych ze środków federalnych, w których kanały lub światłowody mogłyby zostać jednocześnie położone. Jednorazowe wykopy dla dwóch lub większej liczby projektów i umożliwienie przyszłych modernizacji bez ponoszenia dodatkowych wydatków przynosi ogromną wartość dodaną i efektywne wykorzystanie zasobów.

Dogłębna analiza oszczędzania pieniędzy podatników

Nowe prawo pozwala na pewną elastyczność: instalację światłowodu, instalację kanałów kablowych lub jednoczesną instalację jednych i drugich. Jeżeli włókna światłowodowe będą zakopane bezpośrednio w ziemi, będzie to nadal skok naprzód w usprawnianiu i inwestowaniu w infrastrukturę szerokopasmową. Jednakże, gdy konieczna staje się modernizacja, oznacza to więcej kopania, aby zastąpić stare kable światłowodowe nowymi.

Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC), zaleciła, aby polityki stanów wymagały od wykonawców instalacji zapasowych światłowodów i pustych kanałów na potrzeby stosownego, przewidywanego przyszłego zapotrzebowania. Zastosowanie sieci kanałów kablowych zapewnia elastyczność modernizacji (dodanie dodatkowego światłowodu) bez konieczności ponoszenia kosztów kopania. Światłowody można szybko i łatwo umieścić w kanałach kablowych, bez konieczności ponoszenia kosztów i naruszania konstrukcji. Zakopanie pustych kanałów w ziemi w czasie budowy drogi pozwala na potencjalną ekspansję, gdy będzie to konieczne i od razu generuje przychody z leasingu lub wynajmu.

ARTYKUŁ 2: NAJLEPSZE PRAKTYKI DLA POLITYKI DIG ONCE

Nowe prawo pozwala na pewną elastyczność: instalację światłowodu, instalację kanałów kablowych lub jednoczesną instalację jednych i drugich. Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC), zaleciła, aby polityki stanów wymagały od wykonawców instalacji zapasowych światłowodów i pustych kanałów na potrzeby stosownego, przewidywanego przyszłego zapotrzebowania.

Najlepsza praktyka nr 1: Wykształcenie

 • Dodatkowy wysiłek włożony w edukację zainteresowanych stron, zaowocuje trwałą współpracą
 • Wyjaśnij korzyści w zakresie oszczędności kosztów
 • Wykaż ekonomiczny wpływ połączenia za pomocą szybkiego Internetu szerokopasmowego
 • Wyjaśnij definicję „racjonalnie przewidywanego” przyszłego zapotrzebowania na instalację światłowodu i/lub kanału
 • Opisz możliwość modernizacji w przyszłości (jeśli używany jest kanał)

Najlepsza praktyka nr 2: Zarządzanie

 • Wykorzystaj istniejące prawa i praktyki oraz włączaj pomysły do statutów i procesów.
 • Wyjaśnij oczekiwania dotyczące zgodności i jak sobie z nimi poradzić.
 • Podkreślaj, kto jest odpowiedzialny w tekście dotyczącym zarządzania.
 • Zachęcaj firmy do korzystania z Twoich kanałów lub wymagaj tego.
 • Zapewnij utrzymanie kanałów kablowych w rękach publicznych tak często jak będzie to możliwe.

Najlepsza praktyka nr 3: Koordynacja

 • Ustal relacje i oczekiwania poprzez śledzenie prywatnych projektów i usprawnianie biurokratycznych systemów.
 • Twórz skuteczne komitety koordynacyjne.
 • Wyjaśniaj koszty w sposób zrozumiały
 • Przygotuj budżety poszczególnych działów na potencjalne duże projekty.

Najlepsza praktyka nr 4: Instalacja sieci kanałów kablowych 

 • Stwórz plan ramowy.
 • Opublikuj jasne i spójne wytyczne (z normami inżynierskimi).
 • Wybierz typ kanału, który pasuje do Twojej społeczności - planuj na przyszłość.
 • Nie należy lekceważyć wartości dodanej MicroTechnology i MicroTrenching (Uwaga: MicroTrenching różni się od technologii NanoTrenchingu, gdzie kanały są umieszczane kilka cali pod powierzchnią i nie została jeszcze zweryfikowana.MicroTrenching istnieje od ponad 10 lat i stanowi sprawdzoną metodę instalacji za pomocą odpowiednich materiałów umożliwiających późniejszą modernizację.)
 • Dokumentuj i weryfikuj swoje kanały.

UWAGA: Szacuje się, że stopniowe doprowadzanie szerokopasmowych światłowodów do 90 procent amerykańskich gospodarstw domowych będzie do roku 2025 kosztować 70 miliardów dolarów.* Technologia Dig Once może znacznie zmniejszyć te wydatki.  (*Źródło: Cartesian, Formularz FCC 477, Spis powszechny w USA, American Community Survey, Company Presentations)

 ARTYKUŁ 3: PRZYKŁADY PRZEPISÓW STANOWYCH 

KAROLINA PÓŁNOCNA

UTAH

 • Przepisy prawa: R907-64. Podłużny i bezprzewodowy dostęp do pasów drogowych systemu międzystanowego na potrzeby instalacji urządzeń telekomunikacyjnych; ust. 72-7-108
 • Data przyjęcia: 1999
 • Opis: Władze stanu Utah rozpoczęły wdrażanie polityki Dig Once przed Olimpiadą w Salt Lake City w 2002 roku. Od tego czasu, Departament Transportu tego stanu rozszerzył tę politykę, wymagając zainstalowania ponadgabarytowych kanałów podczas przeprowadzania określonych projektów budowy dróg, podczas gdy zainteresowane podmioty z branży telekomunikacyjnej mogą następnie rozszerzyć tę infrastrukturę na sąsiednie gminy. Departament Transportu tego stanu jest właścicielem kanałów kablowych i dzierżawi je firmom telekomunikacyjnym, które chcą z nich korzystać. Stanowa Rada Doradztwa Telekomunikacyjnego dokonuje przeglądu i zatwierdza wyceny i transakcje pomiędzy stanowym Departamentem Transportu a firmami telekomunikacyjnymi w celu uzyskania dostępu do kanałów kablowych, a także prowadzi mapę lokalizacji światłowodów. 

 

ARIZONA

 • Przepisy prawaArizona REV. STAT. § 28-7381
 • Data przyjęcia: 2012
 • Opis: Polityka Dig Once stanu Arizona jest ukierunkowana w szczególności na zwiększenie dostępu do łączy szerokopasmowych dla społeczności wiejskich. Polityka ta przewiduje, że podczas realizacji projektów budowy dróg wzdłuż wiejskich autostrad, Departament Transportu może koordynować z firmami telekomunikacyjnymi instalację kanałów i umożliwia agencji wynajęcie kanałów dostawcom telekomunikacyjnym po stawce uzależnionej od kosztów. 

MINNESOTA 

 • Przepisy prawa: 39-116J.40: Koordynacja rozwoju infrastruktury szerokopasmowej
 • Data przyjęcia:2013
 • Opis: Prawo stanowe Minnesoty zachęca stanowe Biuro Rozwoju Internetu Szerokopasmowego do koordynacji z Departamentem Transportu tego stanu operacji Dig Once w zakresie planowania, relokacji, instalacji lub poprawy kanałów na kable dla Internetu szerokopasmowego w ramach pasów drogowych. Pozwala to Biuru Rozwoju Internetu Szerokopasmowego na ocenę procedur i kryteriów zawierania kontraktów lub umów najmu z firmami telekomunikacyjnymi, a także wymagań cenowych. Pozwala to również na kolokację światłowodów i kanałów z innymi mediami w tym samym wykopie. 

NEVADA

 • Przepisy prawaSB 53, utworzenie Komitetu Doradczego ds. telekomunikacji w Nevadzie
 • Data przyjęcia: 2017 
 • Opis: Organ ustawodawczy stanu Nevada utworzył w 2017Radę Doradztwa Telekomunikacyjnego w ramach stanowego Departamentu Transportu, nakreślając parametry i regulacje dla Departamentu w zakresie koordynacji, z firmami telekomunikacyjnymi, dostępu do pasów drogowych na potrzeby instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. Prawo nakłada na radę obowiązek zasięgania opinii dostawców usług telekomunikacyjnych i społeczeństwa w zakresie dostępu szerokopasmowego, przedstawiania rekomendacji dla stanowego Departamentu Transportu w sprawie oferowania dostawcom usług telekomunikacyjnych dostępu do pasów drogowych, a także zatwierdzania lub odmowy zatwierdzenia proponowanych umów handlowych dotyczących światłowodów pomiędzy Departamentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych. Departament Transportu jest również uprawniony do zawierania umów z firmami telekomunikacyjnymi i pobierania opłat za dostęp do publicznych pasów drogowych lub otrzymywania odszkodowań rzeczowych.

MARYLAND

 • Przepisy prawa:SB 717 - Ustawa z 2017 r. o przyłączeniu obszarów wiejskich stanu Maryland, tworząca grupę zadaniową ds. Internetu na wsi, szerokopasmowego, bezprzewodowego i usług komórkowych; HB 961-Rural Broadband Communication Services 
 • Data przyjęcia: 2017-obecnie
 • Opis: Departament Transportu stanu Maryland koordynuje instalację kanałów z operatorami telekomunikacyjnymi i lokalnymi zakładami użyteczności publicznej. Na mocy Ustawy o podłączeniu terenów wiejskich stanu Maryland utworzono grupę zadaniową ds. Internetu na wsi, usług szerokopasmowych, bezprzewodowych i komórkowych, której zadaniem było ułatwianie współpracy między dostawcami usług telekomunikacyjnych w celu ograniczenia nadmiarowej przestrzeni, zaoszczędzenia pieniędzy i zapewnienia efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów światłowodowych. Grupa zadaniowa skupiła się na ułatwianiu współpracy pomiędzy spółdzielniami elektrycznymi a firmami telekomunikacyjnymi. Ostatni raport grupy zadaniowej obejmował zalecenia, aby stan włączył kable światłowodowe do państwowej definicji urządzeń telekomunikacyjnych oraz umożliwił przedsiębiorstwom energetycznym dzierżawienie nadmiarowych światłowodów i/lub praw przyłączeniowych do słupów energetycznych, w tym w zakresie połączeń szerokopasmowych, bez konieczności uzyskiwania odrębnej służebności, w celu promowania dostępu szerokopasmowego w wiejskich obszarach stanu. Grupa zwróciła się do stanowego organu ustawodawczego ds. spółdzielni elektrycznych o koordynację działań z dostawcami usług telekomunikacyjnych w zakresie układania światłowodów. Ustawa ta miała zostać wprowadzona w 2019 roku. Tymczasem przepis HB 961 określa, że dostawcy usług telekomunikacyjnych działający na zasadzie non-profit na obszarach wiejskich i obszarach o niedostatecznym dostępie, były uprawnione do korzystania z pasów drogowych lub służebności określonych agencji stanowych na potrzeby instalacji infrastruktury łączności szerokopasmowej bez ponoszenia opłat.

GEORGIA

 • Przepisy prawaSB 402 - Ustawa o łączności dla wszystkich (ACE)
 • Data przyjęcia: 2018
 • Opis: W 2018 r. organ ustawodawczy stanu Georgia uchwalił projekt ustawy ACE, która umożliwia stanowemu Departamentowi Transportu opracowanie i wdrożenie długoterminowej polityki umożliwiającej korzystanie z publicznych pasów drogowych w celu wdrożenia usług szerokopasmowych i innych „nowych technologii komunikacyjnych” przez dostawców stanowych lub prywatnych. Przepisy wymagają również, aby kompleksowe plany samorządów lokalnych zawierały elementy ułatwiające wdrażanie usług szerokopasmowych, a także zmieniają Ustawę OneGeorgia Authority na potrzeby uwzględnienia usług szerokopasmowych. Wreszcie, projekt ustawy zezwala Urzędowi Technicznemu Georgii (Georgia Technology Authority) na ustanowienie polityki i programów niezbędnych do koordynacji ogólnokrajowych wysiłków na rzecz promowania wdrażania łączy szerokopasmowych pomiędzy agencjami państwowymi, samorządami lokalnymi i przedstawicielami branży. 

WIRGINIA ZACHODNIA

 • Przepisy prawaHB 4447, tworzenie nowych kodeksów §17 - 2 E- 1-E-9
 • Data przyjęcia: 2018
 • Opis: Samorząd stanu Wirginia Zachodnia opracował jednolity system instalacji kanałów dla firm telekomunikacyjnych, które ubiegają się o możliwość instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą zawrzeć umowę ze stanowym Wydziałem Drogowym (Division of Highways) w sprawie instalacji kanałów w publicznych pasach drogowych; firmy muszą również powiadomić West Virginia Broadband Enhancement Council oraz wszystkich innych dostawców mediów zarejestrowanych w danym stanie o swoim zezwoleniu na instalację. Inne firmy telekomunikacyjne, które są zainteresowane zainstalowaniem własnego światłowodu, mają 30 dni na powiadomienie wnioskodawcy o zainteresowaniu udostępnieniem wykopu. Firmy telekomunikacyjne są również zobowiązane do publikowania przez dwa tygodnie reklamy w odpowiednich mediach, informującej o projekcie, aby umożliwić zgłoszenie się innym przedsiębiorstwom. Prawo zezwala również Wydziałowi Dróg na pobieranie opłat za dostęp do publicznych pasów drogowych lub przyjmowanie rekompensat rzeczowych w postaci takiej, jak kanały, nadmiarowe łącza światłowodowe, punkty dostępu, inne urządzenia lub usługi telekomunikacyjne, a nawet przepustowość łączy. 

MAINE

 • Przepisy prawaRozdział 344, ust. 35-A MRSA §2503, sub-§2
 • Data przyjęcia: 2018
 • Opis: Prawo stanu Maine wymaga, aby każdy podmiot publiczny zaangażowany w projekt budowlany instalował kanały pod przewody szerokopasmowe i upoważnia ten podmiot do wydzierżawienia tych kanałów przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym w celu zainstalowania urządzeń szerokopasmowych i/lub bezprzewodowych w celu świadczenia usług. Prawo stanowi, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne proponujące wdrożenie łączy szerokopasmowych muszą powiadomi o tym urząd ConnectME Authority i poinformować go o lokalizacji i opisie proponowanej instalacji, a urząd ten musi następnie przekazać te informacje wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym oraz innym podmiotom, które mogą być zainteresowane instalacją łączy szerokopasmowych w tym samym czasie. Zadaniem tego urzędu jest również prowadzenie mapy kanałów pod sieci szerokopasmowe w całym stanie.

ILLINOIS

 • Przepisy prawa605 ILCS 5/9-131) ust. 9-131. 
 • Data przyjęcia: 2009
 • Opis: Prawo stanu Illinois wymaga od Departamentu Transportu (DOT) i Departamentu Usług Centralnego Zarządzania (DCMS) współpracy w zakresie instalacji światłowodowych przewodów sieciowych, tam gdzie jeszcze nie istnieją, w każdym nowym projekcie budowlanym finansowanym przez stan, który powoduje wykopanie rowów wzdłuż dróg stanowych. Każdy z tych działów jest upoważniony do zezwolenia firmie zewnętrznej na zarządzanie dzierżawą kanałów firmom telekomunikacyjnym pod warunkiem, że stan może otrzymać cenę rynkową za taki wynajem. Departament Transportu współpracuje również z Radą ds. wdrożenia łącza szerokopasmowego stanu Illinois w celu opracowania najlepszych praktyk i projektów rozporządzeń dla agencji hrabstw i miast na terenie stanu. 

KALIFORNIA

 • Przepisy prawaUstęp 14051 Kodeksu Rządowego
 • Data przyjęcia: 2016
 • Opis: Kalifornia wymaga od stanowego Departamentu Transportu powiadomienia firm telekomunikacyjnych o państwowych projektach budowy autostrad za pośrednictwem swojej strony internetowej, aby umożliwić tym firmom współpracę ze stanem w zakresie instalacji kanałów w publicznych pasach drogowych podczas każdego projektu. 

ARTYKUŁ 4: PRZYKŁADY PRZEPISÓW W MIASTACH I HRABSTWACH

LOMA LINDA, CA

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie 629 §1
 • Data przyjęcia: 2004
 • Opis: Miasto Loma Linda wymaga, aby wszystkie nowe budowle były podłączone do istniejącej sieci światłowodowej miasta na mocy rozporządzeń zawartych w programie o nazwie Loma Linda Connected Community Program. Firmy budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego w Loma Linda są zobowiązane do uwzględnienia w nowych strukturach szerokopasmowego okablowania wewnętrznego i interfejsów światłowodowych. Loma Linda była jedną z pierwszych społeczności w USA, która przyjęła wszechstronną, przyszłościową politykę budowlaną, i jedną z pierwszych, która rozszerzyła swoje rozporządzenie o specyfikacje okablowania dla budynków.

BRENTWOOD, CA

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie nr 609
 • Data przyjęcia: 1999
 • Opis: Miasto Brentwood rozpoczęło wdrażanie polityki Dig Once 20 lat temu. Wymaga od deweloperów zaprojektowania i zainstalowania w ramach inwestycji dwóch zaawansowanych technologicznie kanałów systemowych dedykowanych dla miasta w publicznych pasach drogowych podczas nowych prac budowlanych, do każdej granicy działki. Wymaga to od deweloperów zainstalowania systemu światłowodowego w jednym z dwóch kanałów przeznaczonych do obsługi inwestycji albo przez samo miasto albo licencjonowanego franczyzobiorcę. Drugi kanał musi pozostać pusty i jest zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości przez innych franczyzobiorców. W ciągu ostatnich 20 lat, miasto wybudowało 150 mil kanałów doprowadzonych do ponad 8.000 domów. Firma Sonic.net w dużej mierze jest uzależniona od kanałów w celu świadczenia usług szerokopasmowych na rzecz mieszkańców. 

SANDY, OR

 • Przepisy prawa: Kodeks rozwoju 17.84.60
 • Opis: Miasto Sandy wymaga od prywatnych deweloperów instalowania kanałów w przypadku zakłócenia struktury istniejących lub budowy nowych dróg, oraz oferuje mapy istniejących instalacji tak, aby deweloperzy mogli podejść strategicznie do instalacji kanałów. Miasto to dodało do listy infrastruktury komunalnej (takiej jak wodociągi, kanalizacja, linie energetyczne i skrzynki pocztowe) światłowody szerokopasmowe, które muszą być uwzględnione we wszystkich nowych projektach. 

BOSTON, MA

 • Data wprowadzenia: 1998 r.; rozbudowa w 1994 r.
 • Opis: Boston jest prawdopodobnie pierwszym miastem, które wdrożyło politykę Dig Once już w 1988 roku. Początkowo miasto wymagało, aby wszystkie projekty budowlane obejmujące prace koparek w publicznych pasach drogowych, obejmowały położenie kanałów, które miasto następnie dzierżawiło firmom telekomunikacyjnym za jednorazową opłatą plus 5 dolarów za każdą stopę rocznie. Miasto uznało jednak, że jego oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna dla firm telekomunikacyjnych, które zaczęły budować własne kanały wzdłuż równoległych ulic. Od tego czasu, miasto zmieniło swoje prawo, wymagając od firm telekomunikacyjnych wynajęcia powierzchni w zainstalowanych kanałach przed uzyskaniem pozwolenia na zainstalowanie własnego kanału, zachęcając w ten sposób firmy do korzystania z tego, co już zostało zainstalowane. W 1994 roku Boston wdrożył politykę, która wymagała od wszystkich firm telekomunikacyjnych, aby instalowały kanały w tym samym wykopie i w tym samym czasie, dzieląc się kosztami. Polityka ta wymaga od głównej firmy koordynowania prac z innymi podmiotami telekomunikacyjnymi przy sporządzaniu planów inżynieryjnych i szacowaniu kosztów wykonania wykopów i instalacji kanałów. 

BERKELEY, CA 

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie 7083-NS § 4 (część) Wykopy pod systemy wizyjne i telekomunikacyjne
 • Data przyjęcia: 2009
 • Opis: Miasto Berkeley wdrożyło pakiet polityk i procedur określających najlepsze praktyki dla firm telekomunikacyjnych w celu zminimalizowania niedogodności związanych z instalacją, konserwacją i usuwaniem obiektów telekomunikacyjnych w publicznych pasach drogowych. Miasto wymaga, aby istniejące instalacje były w miarę możliwości przenoszone pod ziemię wzdłuż nowych instalacji, a firmy telekomunikacyjne koordynowały projekty budowlane z zakładami użyteczności publicznej instalującymi infrastrukturę na publicznych pasach drogowych. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą również powiadomić miasto o wszelkich nadmiarowych kanałach, które mają zostać zainstalowane, oraz o tym, że nowe urządzenia mają zostać zainstalowane w istniejących instalacjach, w których dostępna jest wystarczająca nadwyżka. 

BELLEVUE, WA

 • Opis: Miasto Bellevue nie posiada formalnej polityki Dig Once, ale w ramach niektórych projektów deweloperskich w przeszłości, wdrażało warunki spójne z Dig Once. Miasto żąda, aby projekty związane z użyciem koparek, obejmowały instalowanie kanałów wzdłuż dróg zawsze, gdy jest to możliwe, a także podczas modernizacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Wymaga to również, aby projekty transportowe, które powodują rozkopanie publicznych chodników, również obejmowały zainstalowanie kanałów. 

GONZALES, CA

 • Przepisy prawa: Polityka Dig Once dla projektów robót publicznych w Gonzales
 • Data przyjęcia: 2016
 • Opis: Urząd miasta Gonzales wdrożył politykę Dig Once dla projektów robót publicznych, która wymaga od miasta instalowania kanałów podczas projektów związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury użyteczności publicznej oraz dróg publicznych, albo podczas wykopów, w celu zainstalowania systemów komunikacyjnych w pasach drogowych. Kanały są własnością miasta. 

HRABSTWO ARLINGTON, VA

 • Opis: Hrabstwo Arlington nie posiada specjalnej polityki Dig Once, ale zawarło w przeszłości porozumienia Dig Once z dostawcami mediów. Jedną z takich umów zawarło z firmą energetyczną Dominion Virginia Power. Firma energetyczna potrzebowała zainstalować kanał pod ziemią w pasie drogowym wzdłuż zatłoczonej miejskiej drogi publicznej. Hrabstwo wymagało zainstalowania światłowody w równoległych kanałach do użytku hrabstwa. Hrabstwo jest w samym środku procesu instalacji sieci światłowodowej i buduje dodatkową pojemność do wykorzystania w późniejszym terminie. 

SAN FRANCISCO, CA

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie 220-14
 • Data przyjęcia: 2014
 • Opis: Prawo San Francisco wymaga, aby każdy rządowy projekt budowlany obejmujący publiczne pasy drogowe obejmował poprawę infrastruktury komunikacyjnej, gdy tylko jest to możliwe. Wymaga to również od firmy telekomunikacyjnej ubiegającej się o zainstalowanie infrastruktury telekomunikacyjnej zgłoszenia do miejskiego Wydziału Technicznego tak, aby wydział ten mógł jednocześnie uczestniczyć w instalacji kanałów. Przepisy prawa zachęcają wydział do udziału w tworzeniu bardziej efektywnego systemu świadczenia usług szerokopasmowych na rzecz społeczności i miasta. 

MONTEREY, CA

 • Przepisy prawa: Specyfikacje współdzielonych kanałów MBEP/CCBC, wersja 1.0
 • Data przyjęcia: 2016
 • Opis: Miasto Monterey i Central Coast Broadband Consortium (CCBC) opracowały zestaw specyfikacji kanałów i wytycznych dotyczących ograniczenia redundancji w instalacji. Jego zalecenia obejmują rozmiar i liczbę kanałów do zainstalowania, oraz informacje na temat tego, czy przyszłe instalacje kanałów będą problematyczne lub niemożliwe, oraz czy któryś z partnerów lub klientów natychmiast z nich skorzysta. Specyfikacje nie zawierają jednak wskazówek dotyczących tego, kiedy wymagana jest instalacja kanałów i kto powinien być zobowiązany do ich instalowania. 

SANTA CRUZ, CA

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie w sprawie usprawnienia instalacji telekomunikacyjnych
 • Data przyjęcia: 2014
 • Opis: Miasto Santa Cruz, wchodzące również w skład Central Coast Broadband Consortium (CCBC), przyjęło w 2014 roku rozporządzenie hrabstwa Santa Cruz, które z kolei opierało się na polityce miasta San Francisco o nazwie Dig One. Wymaga ono, aby każdy podmiot proponujący projekty budowlane związane z publicznymi pasami drogowymi na potrzeby poprawy użyteczności publicznej, instalował również kanały lub inny sprzęt telekomunikacyjny, jeżeli tylko jest to wykonalne i możliwe. Urzędnicy miejscy będą współpracować z wykonawcami w celu określenia najbardziej oszczędnego podejścia do instalacji kanałów w celu spełnienia wymagań miasta oraz powiadomi inne firmy telekomunikacyjne o możliwości przyłączenia się do projektu.

HRABSTWO SAN BENITO, CA

 • Przepisy prawa: Polityka ulic wielofunkcyjnych
 • Data przyjęcia: 2015
 • Opis: Hrabstwo San Benito, należący do CCBC, wdrożyło praktykę Dig Once, jako część swojej polityki ulic wielofunkcyjnych. Polityka ta wymaga, aby projekty budowy dróg okręgowych obejmowały instalację podziemnych kanałów użytkowych. Hrabstwo, które jest częścią miejskiej sieci szerokopasmowej, może następnie wykorzystać ten kanał do rozbudowy sieci. Hrabstwo może również korzystać z polityki CCBC dotyczącej dzielenia się kanałami kablowymi, która stanowi, że projekty obejmujące kopanie wykopów muszą dać dostawcom usług telekomunikacyjnych lub mediów, którzy mogą być zainteresowani instalacją kanałów w tym samym czasie, 60 dni na zgłoszenie chęci udziału w projekcie. Hrabstwo to zachęca lokalne organy do przyjęcia podobnej polityki. 

CHICAGO, IL

 • Opis: Miasto Chicago stworzyło specjalne biuro, które zajmuje się koordynacją projektów budowlanych prowadzonych przez agencje i firmy, aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu mieszkańców. Biuro Koordynacji Projektów, działające w ramach miejskiego Departamentu Transportu, zostało utworzone w 2012 r. na polecenie Burmistrza Rahma Emanuela, aby koordynować projekty prowadzone w ramach publicznych pasów drogowych pomiędzy różnymi dostawcami usług i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. W 2013 roku burmistrz rozszerzył zakres działania urzędu o telekomunikację. Od 2012 roku, biuro pomogło miastu zaoszczędzić około 150 milionów dolarów na kosztach budowy.

CELINA, TX

 • Przepisy prawa: Rozporządzenie w sprawie pododdziałów; Dział 4. Normy projektowe; ust. 10.03.126: Ulepszenia; Podpunkt 10.03.126(i)
 • Data przyjęcia: 2017
 • Opis: Miasto Celina przyjęło rozporządzenie w sprawie kanałów kablowych, które wymaga, aby każdy projekt budowlany prowadzony przez miasto lub dewelopera, obejmujący wykopy podziemne, obejmował jednocześnie zainstalowanie kanałów i kabli światłowodowych na potrzeby dostosowania do przyszłych zastosowań telekomunikacyjnych. Prywatni deweloperzy muszą zapłacić za instalację kanałów, które następnie stają się własnością miasta. Miasto wymaga również, aby firmy telekomunikacyjne, które chcą zainstalować światłowody, korzystały w pierwszej kolejności z zasobów światłowodowych miasta i uiszczały opłaty na rzecz miasta za dostęp do infrastruktury. 

MOUNT VERNON, WA

HRABSTWO EL DORADO, CA

 • Przepisy prawa: Polityka Instalacji Infrastruktury Szerokopasmowej
 • Data przyjęcia: 2018
 • Opis: Hrabstwo El Dorado przyjęło wymóg instalacji kanałów dla projektów kapitalnej modernizacji. Polityka ta wymaga, aby projekty budowlane realizowane przez Wydział Udogodnień oraz Wydział Parków, Szlaków i Rzek Departamentu Transportu tego hrabstwa, obejmowały instalację kanałów podczas kopania rowów lub wykopów podziemnych w ramach prac budowlanych. 

 

HRABSTWO HUMBOLDT, CA

 • Przepisy prawa: Plan ogólny
 • Data przyjęcia: 2017
 • Opis: Zaktualizowany plan ogólny hrabstwa Humboldt na 2017 r. zawiera postanowienia dotyczące rozszerzenia dostępu do Internetu szerokopasmowego, które obejmują wdrożenie polityki Dig Once. Plan zaleca, aby nowe projekty mieszkaniowe i komercyjne obejmowały wymaganie od deweloperów instalowania kanałów we wspólnych wykopach pod media na potrzeby przyszłego wykorzystania w celach telekomunikacyjnych. Zaleca również elastyczność w zakresie wymogów dotyczących rozmieszczenia przewodów, aby umożliwić modernizację systemów komunikacyjnych. 

POULSBO, WA

 • Przepisy prawa:02.010 Standardy w zakresie budownictwa i rozwoju
 • Data przyjęcia:2003 
 • Opis: Poulsbo wymaga, aby wszystkie nowe drogowe prace budowlane, realizowane przez miasto lub prywatnego dewelopera, obejmowały instalację kanałów kablowych, mogących pomieścić infrastrukturę światłowodową dwóch firm telekomunikacyjnych. Prawo wymaga, aby po ukończeniu budowy kanał należał do miasta, a każda firma telekomunikacyjna chcąca wdrożyć infrastrukturę, musi najpierw wynająć powierzchnię kanału od miasta (jeśli jest ona dostępna).

ARTYKUŁ 5: SIECI KANAŁÓW KABLOWYCH

Dobrze opracowany plan zapewni uzyskanie korzyści znacznie przewyższających koszty planu i wdrożenia sieci kanałów kablowych. Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywisty koszt sieci kanałów kablowych stanowi tylko około trzech procent całkowitych kosztów projektu. Kanały są szeroko stosowane w większości branż, zapewniając prostszą instalację początkową i trwałą ścieżkę w ramach projektów Dig Once.

Często zdarza się, że kable są zakopywane w kanałach w celu zapewnienia dalszej ochrony, co pozwala na prostszą naprawę i zapewnia możliwość przeprowadzenia potencjalnych modernizacji. W niektórych okolicznościach kanały są wykorzystywane tylko na tych odcinkach, na których prowadzenie prac wykopowych byłoby trudne (np. pod drogami lub rzekami), ale coraz częściej kanały są wykorzystywane na całych trasach. Jest to możliwe, ponieważ kanały mogą zapewnić różne korzyści bez znaczącego wpływu na koszty projektu.

Krótka historia sieci kanałów kablowych

Od początku do połowy lat 80. dwudziestego wieku nastąpił ogromny rozwój w zakresie rozmieszczenia kabli światłowodowych łączących główne obszary metropolitalne. Kable światłowodowe szybko stały się technologią wykorzystywaną do przesyłania ogromnych liczby dźwięków, obrazów i danych. Kable te zostały zainstalowane na bardzo długich odcinkach, do 30.000 stóp, w celu zastosowania jak najmniejszej liczby punktów połączeń, aby zminimalizować tłumienie sygnału. Ze względu na bardziej delikatne właściwości tych długich, cienkich i szklanych przewodów, z których każde włókno jest nie grubsze niż ludzki włos, wymagały większej ochrony i innych procedur obsługi niż tradycyjne metalowe kable w osłonie. Od razu pojawiła się potrzeba stworzenia systemu kablowego, który zapewni lepszą wydajność instalacji i ochronę kabli.

Istniejące sieci kanałów kablowych miały zazwyczaj średnicę od 3,5 do 6 cali, aby pomieścić bardzo dużą średnicę kabli miedzianych, które wypełniły przestrzeń kanałów. Ponieważ kable miedziane zastępowano kablami światłowodowymi, które mają znacznie mniejszą średnicę, do opróżnionych kanałów kanału wprowadzano mniejsze rurki o średnicy od 1 do 1,25 cala, zrobione z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), tworząc w ten sposób wiele ścieżek, które można wykorzystać obecnie lub w przyszłości do ułożenia kabla światłowodowego oraz do redundancji w przypadku uszkodzenia kabla.

Tę nową metodę, wykorzystującą mikrokanały typu MicroDuct w istniejących ścieżkach, nazwano „kanałami wewnętrznymi” i jest ona stosowana do dziś. Ponadto, dostawcy kanałów oferują obecnie mikrokanały typu MicroDuct w wiązkach pod jedną osłoną, aby ułatwić ich umieszczanie i zmaksymalizować liczbę włókien w ograniczonych przestrzeniach podziemnych i napowietrznych. Dostępnych jest wiele wariantów standardowych rur kablowych HDPE oraz mikrokanałów HDPE w wiązkach. Metody i narzędzia instalacji są w obu przypadkach takie same.

Oprócz tradycyjnych wykopów, z biegiem lat pojawiły się inne metody instalacji, umożliwiające zminimalizowanie szkód na powierzchni i pod powierzchnią ziemi, nowe wymagania w zakresie rekultywacji oraz zakłóceń dla ruchu drogowego: płużenie, horyzontalne wiercenie kierunkowe (HDD) oraz MicroTrenching.

W 1999 r. wprowadzono nową technologię, aby pomóc w rozwiązaniu problemu przepełnienia pasów drogowych. Używając tych samych metod i narzędzi instalacyjnych, co w przypadku tradycyjnych, standardowych kanałów HDPE, wiązki mikrorurek MicroDuct w jednej osłonie pozwoliły na umieszczenie maksymalizowanej liczby włókien w tej samej przestrzeni. Wraz z postępem technologicznym kable światłowodowe charakteryzują się większą pojemnością i mniejszymi rozmiarami, jak np. mikrokable MicroCables, za czym podążają coraz mniejsze kanały, tj. MicroDucts. Wiele konfiguracji pozwala na łatwe podłączenie do istniejących sieci i sprawne przejście na obecną technologię.

Wszystkie kanały nie są jednakowe, a typ kanału może zadecydować o tym, jakiego typu kabla światłowodowego potrzebujesz. Kanał posiada średnicę wewnętrzną (ID) i zewnętrzną (OD); przy opisie kanału standardowo podaje się średnicę zewnętrzną. Powszechnie stosowaną praktyką inżynierską jest wypełnianie każdego podkanału kablowego światłowodami maksymalnie do 65 procent powierzchni. Pozostawiona przestrzeń jest niezbędna do wdmuchania lub wciągnięcia światłowodów przez kanał bez ich uszkodzenia.

W miarę rozwoju technologii światłowodowej, średnica kabla światłowodowego będzie się nadal zmniejszać. Kable z mikrowłókien mogą zmieścić wiele żył światłowodowych w kanale o małej średnicy. MicroTechnology ciągle się rozwija. Od dziesięcioleci, kanały są preferowanym sposobem instalacji kabli światłowodowych pod ziemią, a obecnie także w zastosowaniach napowietrznych.

Zalety instalacji

Są łatwiejsze w instalacji, ponieważ można je umieszczać sekcja po sekcji pomiędzy punktami dostępowymi, przy czym kabel światłowodowy jest później wdmuchiwany lub wciągany w sposób ciągły.

Łatwiej jest również poradzić sobie z nieoczekiwanymi zmianami na trasie, np. ominięciem przeszkody, w porównaniu z bezpośrednim położeniem kabla światłowodowego.

Ciągłość kabli światłowodowych umożliwia obniżenie kosztów punktów połączeń i poprawić budżet związany z utratą i wydajnością włókien dla całego systemu.

Sam kanał jest łatwy do lokalizacji, co pozwala na zbudowanie kabla z włókien tylko z nieprzewodzących materiałów dielektrycznych, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do włókien.

Ochrona światłowodów

Kanał zapewnia ochronę mechaniczną kabla światłowodowego, zarówno podczas instalacji, jak i przez cały okres eksploatacji kabli.

Zazwyczaj światłowody zakopane bezpośrednio w ziemi wymagają dodatkowych ulepszeń konstrukcyjnych, aby zapewnić ich odporność na warunki środowiskowe, podczas gdy także kanał może zapewnić ochronę przed środowiskiem, rozciąganiem i zgniataniem. Pozwala to na znaczne zwiększenie zagęszczenia włókien w ramach danej średnicy zewnętrznej kabla.

Ścieżki stałe

Rury zapewniają stałą ścieżkę dla potrzebnych modernizacji i zmian. Na przykład:

 1. Można wyjąć i wymienić uszkodzony kabel światłowodowy
 2. Można zastąpić starszą technologię nowszą
 3. Można wykorzystać dodatkowe puste rury w celu zwiększenia wydajności
 4. Można zmienić trasę rury

Przepisy Dig Once podkreślają istotę możliwości zakopania rur tylko raz, z możliwością dodawania nowych kabli, modernizacji istniejących i zwiększania przepustowości w przyszłości. Dzięki planowaniu na przyszłość poprzez instalację dodatkowych, stałych ścieżek, można szybciej dostosować sieci do zachodzących zmian.

Potrzeby komunikacyjne

Potrzeby komunikacyjne mogą dotyczyć telekomunikacji, kamer, transferu danych, bezpieczeństwa i wielu innych kwestii.

Możliwości generowania przychodów

Istnieje okazja finansowa, z której korzystają właściciele sieci i pasów drogowych, planując puste ścieżki, dzięki którym można zapewnić dostęp do trudnodostępnych pasów drogowych lub wynająć je operatorom. 

Instalując wiele mikrokanałów typu MicroDuct, można w pełni wykorzystać nowe mikrokable typu MicroCable o wysokiej gęstości, które z roku na rok stają się coraz mniejsze i lepszej jakości.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieją różne rodzaje rur nadających się do różnych celów:

 • W bardziej tradycyjnym systemie, można zainstalować razem 1, 2 lub 3 standardowe rury kablowe. Jednak średnica zewnętrzna tych konwencjonalnych kanałów jest często dość duża w porównaniu z mniejszą średnicą zewnętrzną dostępnych obecnie mikrokanałów typu MicroDuct. Chociaż te duże rozmiary, takie jak 1,5 cala czy 2 cale średnicy, są w branży nadal wykorzystywane, zostały opracowane w czasie, gdy kable światłowodowe miały znacznie większą średnicę i mniejszą gęstość włókien. Ponieważ zazwyczaj w jednym kanale umieszczany jest tylko jeden kabel, w rzeczywistości ograniczają one liczbę kabli światłowodowych, które można umieścić w pasie drogowym.
 • Mniejsza średnica mikrokanałów typu MicroDuct została zaprojektowana tak, aby wykorzystać zalety ulepszeń i większą gęstość włókien MicroCable, które mają znacznie mniejszą średnicę zewnętrzną. Niesamowite jest to, że na rynku dostępne są średnice kabli światłowodowych z 288 i 432 włóknami, o średnicy rzędu od 8 do 10 mm, więc poprzez wymiarowanie mikrokanałów typu MicroDuct dla lepszego wykorzystania przestrzeni, można osiągnąć znacznie większą całkowitą gęstość włókien w dowolnej przestrzeni pasa drogowego.

O Dura-Line

W Dura-Line dążymy do bardziej połączonego świata, ponieważ wierzymy, że każda firma, każda społeczność, każdy człowiek zasługuje na szansę na rozwijanie swojego życia poprzez lepszy dostęp do szybkiego Internetu szerokopasmowego. Wzmocnienie infrastruktury sieci światłowodowej i systemu kanałów kablowych ma kluczowe znaczenie dla wsparcia kolejnej fali cyfryzacji. Ponadto, Dura-Line znajduje się w czołówce branży tworząc strategiczne rozwiązania, które rozwiązują problem nieprzewidywalnych potrzeb związanych z przyszłymi wymaganiami dotyczącymi kabli światłowodowych.

Jako producent posiadający certyfikat TL 9000 i ISO 9001, firma Dura-Line jest dumna ze swojej najwyższej jakości produktów i jest uznawana za kluczowego partnera wszystkich największych firm telekomunikacyjnych na świecie. W ciągu jednego roku Dura-Line wyprodukowała ponad 1,4 mld stóp cyfrowej infrastruktury sieciowej. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom produktowym i niezrównanej wiedzy o klientach, jesteśmy tymi, którzy umożliwiają fizyczną realizację tego nowego obszaru technologii, mającego wpływ na edukację, opiekę zdrowotną, rolnictwo, energię, transport, przemysł i inne branże.

SILICORE™

Kilka zaawansowanych technik produkcyjnych stosowanych w Dura-line sprawia, że firma ta jest liderem branży. Przykładem jest SILICORE™ - samosmarująca się okładzina o niskim współczynniku tarcia. Udowodniono, że SILICORE™ skraca czas instalacji, zmniejszając tym samym jej koszty.

Zalety FuturePath firmz Dura-Line (kanał typu MicroDuct o wielu wiązkach)

Dura-Line produkuje FuturePath, czyli mniejsze mikrokanały typu MicroDuct upakowane razem pod jedną osłoną. Dostępne są kombinacje FuturePath od 2 do 24 mikrokanałów typu MicroDucts pod jedną osłoną. Inne konfiguracje obejmują mieszane rozmiary mikrokanałów typu MicroDuct i standardowe rury kablowe, umożliwiające pomieszczenie kabli o mniejszej, jak i większej, średnicy.

Linia produktów FuturePath HDPE firmy Dura-Line ma charakter zrównoważony

 • Wspiera inicjatywy Dig Once
 • Oszczędza miejsce w przepełnionych pasach drogowych.
 • Wymaga mniejszej liczby i mniejszych otworów na dłonie.
 • Wymaga mniejszej siły roboczej i mocy maszyn do instalacji.
 • Zmniejsza zużycia paliwa, emisji gazów i zmniejsza wymagania dotyczące obsługi materiałów
 • Zmniejsza przemieszczanie się gleby. Korzyści dla środowiska z zastosowania HDPE
 • Brak ługowania
 • Elastyczne, nie powodujące korozji materiały minimalizują wycieki występujące powszechnie w skorodowanych ścieżkach stalowych
 • Żywica i rury posiadają doskonałą odporność na uszkodzenia, korozję, tuberkulacje, osady i szybkie rozprzestrzenianie się pęknięć (RCP)
 • Nowoczesne metody produkcji pozwalają na wytłaczanie metodą ciągłą setek, a nawet tysięcy stóp materiału, co przekłada się na mniejszą liczbę połączeń
 • Wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia ścieżek Ograniczony transport, przenoszenie i montaż, dzięki szybkiemu montażowi przy użyciu mniejszej liczby ciężkich maszyn, oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniej robocizny, oraz mniej zaburzeń gruntu w porównaniu z montażem stalowych odpowiedników
 • W połączeniach zazwyczaj używa się mechanicznych złączek zamiast rozpuszczalnika na bazie kleju, który wydziela szkodliwe opary
 • Wymagane jest coraz mniej (i mniejszych) otworów na dłonie
 • Niskie koszty cyklu życia
 • Okres użytkowania polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) jest szacowany na ponad 50 lat
 • Badania wykazały, że HDPE może wytrzymać zarysowania i żłobienia do 10-20 procent bez negatywnego wpływu na długotrwałą pracę rur
 • Wszechstronność konstrukcji pozwala na wiele zastosowań w wielu gałęziach przemysłu

 

ARTYKUŁ 6: WARTOŚĆ DODANA DETEKCJI ŚWIATŁOWODOWEJ

Rozproszone systemy detekcji akustycznej w kanałach

Firmy zajmujące się Detekcją Światłowodową (FOS) od wielu lat instalują komercyjne systemy detekcji w kanałach kablowych. Informacje z kilku wiodących na rynku firm wskazują, że około 50 procent systemów detekcji składa się z kabli światłowodowych zainstalowanych w kanałach kablowych. Powodem tego są m.in. ścieżki kablowe, które zapewniają niesamowitą dodatkową ochronę, łatwiejszą instalację, elastyczność w zakresie zmian, napraw i modernizacji technologii, a także możliwość dodatkowego wykorzystania i uzyskania przychodu. Jeśli chodzi jednak o rozproszone czujniki akustyczne, dodatkowym powodem jest to, że komercyjnie wrażliwe systemy bardzo dobrze sprawdzają się w rurach kablowych. Wykorzystanie Detekcji Światłowodowej rośnie na wielu rynkach pionowych, wraz z coraz nowszymi zastosowaniami i możliwościami użycia. Poniżej przedstawiono przegląd powszechnych zastosowań i ustaleń dotyczących detekcji z wykorzystaniem zalet rur kablowych.

Głównie rynki pionowe

 • Rynek bezpieczeństwa i integralności aktywów
 • Rynek rurociągów
 • Nowe zastosowania w Inteligentnych Miastach

Monitorowanie aktywów

 • Wykopy ręczne (zabezpieczenie obwodowe)
 • Spacerowanie
 • Przepływ ruchu
 • Zapobieganie wyciekom (rurociągi naftowe i gazowe)

Pokazy badawcze

 • Standardowy światłowód telekomunikacyjny jest dobrze dostosowany do instalacji systemów Rozproszonej Detekcji Akustycznej
 • Konstrukcja kabla opracowana specjalnie na potrzeby Detekcji Światłowodowej ma wpływ na wydajność systemów Rozproszonej Detekcji Akustycznej
 • W przypadku dostępnych obecnie na rynku wysokiej jakości systemów Detekcji Światłowodowej, istnieje znikoma różnica pomiędzy jakością kabla w kanale, a jakością kabla bez kanału. Zabezpieczenie i zalety rury znacznie przewyższają wszelkie różnice w czułości sygnału w przypadku większości komercyjnych zastosowań.
 • Stosunek wypełnienia rury kablami należy wziąć pod uwagę przy dopasowywaniu rur i kabli, ponieważ zbyt duża rura kanału ze zbyt dużą szczeliną powietrzną może mieć wpływ na wydajność. Rurę można zwymiarować tak, aby wdmuchiwanie lub wciąganie kabli, z uwzględnieniem czujników, było proste.
 • Typowy kabel zainstalowany w rurze: Rura luźna, wypełniona żelem, nieopancerzona